red point

Европейско финансиране на соларни проекти

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp,включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Oбщ бюджет от 240 млн. лв. като по настоящата процедура е определен планиран размер на инвестицията от 80 млн. лв., като останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен до средата на 2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИ:

!!!ВАЖНО: Обърнете внимание,че задължително условие за допустимост за кандидастване е в жилището да се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp.

Стъпки за подготовка по процедурата:

 1. Необходимо е да подадете Уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен вашият обект - къщата или апартамента, за който кандидатствате. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението ви, операторът предоставя допълнително споразумение към Договора за достъп и пренос на енергия, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на фотоволтаичната система към електрическата уредба и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.
 2. След като се сдобиете с допълнителното споразумение към Договора за достъп и пренос на енергия, е необходимо да се обърнете към инженер-конструктор и/или електроинженер, които трябва да подготвят чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението на изискванията, посочени от съответното енергоразпределително дружество.
 3. След като са подготвени и схемите от инженер-конструктора и електроинженера, е необходимо да подадете Заявление до главния архитект на съответната община за да бъде издадено Разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията. За Разрешението за строеж се дължи такса, чиито размер е определен от всяка отделна община.
 4. Докато очаквате издаването на Разрешението за строеж, е добре да набавите оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща:
  • ценовите параметри на доставката и монтажа
  • данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Условията за кандидатстване или по-добри от тях.
  ВАЖНО! Необходимо е да изберете доставчик за монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp, който задължително да притежава необходимата професионална квалификация за това.
 5. Подаването на проекта е изцяло електронно, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите го документи.

Можете да кандидатствате като използвате формата по-долу или като се свържете с нас на 0876691996!

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top