red point

Общи условия относно изграждане и поддържане на системи за контрол на достъп

НА ДОГОВОРИТЕ СКЛЮЧВАНИ ОТ „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД, ЕИК 117694352 ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
/редакция 18.03.2024 г./

I. ДЕФИНИЦИИ

Чл.1.1. Доставчик – доставчик на оборудване и/или услуга, при която посредством доставеното или собствено на друго лице оборудване се осъществява контрол на достъп и като такъв в настоящите общи условия е „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД, ЕИК 117694352, търговско дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Русе 7004, ул. „Муткурова“ № 11, за кратко по-долу наричано „Доставчикът“.

Чл.1.2. Потребител на оборудване, за кратко по-долу наричан „Потребителят/ли“, може да бъде всяко българско или чуждестранно пълнолетно физическо лице, или чуждестранно или местно юридическо лице (в това число държавни и общински органи, ЕТ, земеделски производители и кооперации и др.), което е сключило Индивидуален договор с Доставчика.

Чл.1.3.1. Индивидуален договор, наричан по-долу Договор или Индивидуалния договор, означава сключения договор между Потребителя и Доставчика, с който последният предоставя услугите Изграждане и/или поддръжка на система за контрол на достъпа и/или други допълнителни услуги, като собствеността върху системите, включително всички техни компоненти е: - или собствена на Доставчика за целия срок на договора и същите се предоставят за временно и възмездно ползване; - или собствена на Потребителя.Индивидуалният договор е за срок не по-малък от 12 месеца.

Чл. 1.3.2. Настоящите общи условия, доколкото са приложими са валидни и в случаите, когато собствеността върху системите, включително всички техни компоненти е собствена на Потребителя.

Чл. 1.3.3. Настоящите общи условия, в приложимите текстове са валидни и в случаите, когато собствеността върху системите, включително всички техни компоненти е собствена на Потребителя, не е налице индивидуален договор за абонаментна поддръжка и на Изпълнителя е възложено извършването на такава независимо дали е еднократно или регулярно.

Чл.1.4. Оборудване означава машини, апарати, съоръжения, носители на данни и съхранение на информация, както и прилежащото към тях програмно осигуряване (софтуер–съвкупност от алгоритми, групирани като програми с различно предназначение), способстващи за извършване на услугите, които Доставчикът предоставя на Потребителя по силата на сключения Индивидуалния договор.

Чл.1.5. Цена на месечен абонамент означава месечната абонаментна цена, определена в Договора и заплащана от Потребителя на Доставчика за правото на временно възмездно ползване на услугите предоставени с Индивидуалния договор.

Чл.1.5.1. Цената на месечен абонамент може да се състои от два компонента изрично посочени в индивидуалния договор като размер, както следва:

Чл.1.5.1.1. твърд компонент на цената за месечен абонамент – посочен в индивидуалния договор и приложенията към него

Чл.1.5.1.2. променлив компонент на цената за месечен абонамент - посочен в индивидуалния договор и приложенията към него, определен на базата на процент от паричните разплащания за съответния месец регистрирани от техническо средство, представляващо част от системата за контрол на достъп и предоставено по силата на договора между страните и настоящите общи условия

Чл.1.6. Цена на оборудването означава общата цена за компоненти от Оборудването, описани в Индивидуалния договор и/или констативния приемо-предавателен протокол.

Чл.1.7. Инсталационна такса означава дължимата цена, която се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ еднократно за присъединяване към услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА с оглед конкретното оборудване за контрол на достъп, описано в индивидуалния договор и приложенията към него. Тази цена не включва стойност на материали, техника и труд по монтаж на конкретно оборудване, която стойност би могла да бъде дължима от ПОТРЕБИТЕЛЯ в хипотезата на чл. 8.5. Размерът на инсталационната такса се определя в Индивидуалния договор и приложенията към него. Посоченият размер на инсталационната такса е краен и включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на дейностите по доставка, монтаж и присъединяване към услугата за контрол на достъп описана в индивидуалния договор и приложенията към него.

(4) Единичните цени са посочени в Количествено-стойностната сметка, част от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2.1. Настоящите Общи условия са задължителни за всеки Потребител, който е сключил Индивидуален договор за предоставяне на услуги от страна на Доставчика.

Чл.2.2. При сключването на Индивидуален договор за предоставяне на услуги, Потребителят е длъжен да се запознае внимателно с настоящите Общи условия, като приема да ги спазва безусловно за целия срок на Договора.

Чл.2.3. Единствено и само Доставчикът има право едностранно по всяко време да променя Общите условия. Тези промени влизат в сила незабавно, или считано от определена дата посочена с промяната и са задължителни за всички Потребители. Доставчикът има право да извършва промените в Общите условията по всяко време, както по собствена инициатива и преценка, така и по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Чл.2.4. Доставчикът се задължава във всеки случай на извършена промяна на Общите условия, да публикува актуализираните Общи условия на страницата си в интернет на адрес: https://www.nrjsoft.com/, както и да информира Потребителите си по ред уговорен с настоящите Общи условия и/или във индивидуален договор във всеки един случай на извършена промяна на Общите условия, като укаже в уведомлението и мястото където са публикувани актуализираните Общи условия.

Чл.2.5. Неприложимостта и/или недействителността на отделна част/и от Общите условия НЕ влече неприложимост и/или недействителност по отношение на останалите им разпоредби.

 

III. ВИДОВЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДОСТАВЧИКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.3.1. Доставчикът предоставя на Потребителя една или повече от следните основни услуги:

Чл.3.1.1. Изграждане и/или поддръжка на система за контрол на достъпа за временно възмездно ползване, която Потребителят използва на свой риск и за своя сметка, за да осъществява контрол на достъпа върху избран от него обект.

Чл.3.1.2. Доставчикът може да предоставя на Потребителя и други или допълнителни услуги в зависимост от търговската си стратегия и моментните технически възможности, с които разполага. Естеството и цената на тези допълнителни услуги могат да бъдат договорени между страните с подписването на индивидуалния договор за услуги.

Чл.3.2. Доставчикът се задължава да изгради системата за контрол на достъп посочена в Индивидуалния договор и приложенията към него в срок посочен в същия индивидуален договор, който тече съгласно същия договор.

Чл.3.3. Доставчикът се задължава да активира услугата/услугите за Потребителя в срок посочен в индивидуални договор и след кумулативното изпълнение на следните условия: Потребителят е заплатил инсталационната такса и Доставчикът е изградил системата в срока по чл.3.2, а в случаите по чл. 1.3.2 само при сключен Индивидуален договор за услуги и заплатена месечна такса за първия месец.

Чл.3.4. При активиране на една или повече услуги между Доставчика и Потребителя се съставя и подписва констативен приемо-предавателен протокол,. Приемо-предавателният протокол задължително съдържа минимум следните данни: описание на предоставеното на Потребителя Оборудване, описание на етапа на извършване на услугата по монтаж на системата и/или отразяване факта на въвеждане в експлоатация с оглед договореното. Протоколът се подписва от служител на Доставчика от една страна и от друга страна от Потребителя или лице, което има представителна власт да представлява последния.

Чл.3.5. Посредством сключения индивидуален договор за услуги, Доставчикът може да предостави на Потребителя и повече от една основна услуга или пакет от основна и допълнителна услуга, както и други пакети от услуги (комбинирани услуги), за които страните могат да се споразумеят в Индивидуалния договор.

Чл.3.6. В изпълнение на търговската си политика и стратегия, Доставчикът може да използва търговски наименования, с които да обозначава предлаганите от него основни и допълнителни услуги. Тези търговски наименования могат да включват думи (на латиница и/или кирилица), символи (вкл. графични) и знаци или комбинация от последните, както и нерегистрирани или регистрирани търговски марки собственост на Доставчика.

 

IV. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ

Чл.4.1. Доставчикът сключва индивидуален договор за предоставяне на услуги с всеки Потребител, който недвусмислено е изявил желание да ползва една или повече от услугите предоставяни от Доставчика. Договорът се сключва, допълва, изменя винаги в писмена форма, като същата се счита спазена и при изявления направени от страните на електронни адреси посочени от страните и вписани в индивидуалния договор. Електронни изявления изходящи от така посочените e-mail адреси на страните се считат за подписани с „обикновен“ електронен подпис /електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗЕДЕУУ/, който има значението на саморъчен подпис. Разменените на така посочените електронни адреси на страните съобщения, подписани с електронен подпис съгласно посоченото по-горе представляват подписани от тях електронни документи по смисъла на чл. 13, ал. 4 ЗЕДЕУУ - документи, подписани с електронен подпис с правна сила, равностойна на тази на саморъчния подпис.

Чл.4.2. Доставчикът и Потребителят имат право да определят в Договора, че последният влиза в сила между страните незабавно или да го сключат под отлагателно условие.

Чл.4.3. При сключване на Договора, всеки Потребител е длъжен да се идентифицира пред Доставчика. Юридическите лица се идентифицират със своя единен идентификационен код (ЕИК) или код по регистър БУЛСТАТ или други идентификационни данни съответстващи на вида на юридическото лице. Физическите лица се идентифицират с лична карта или друг документ за самоличност, ако Доставчикът прецени, че документ различен от личната карта е достатъчен за легитимация на лицето. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ДОСТАВЧИКА за нуждите по изпълнението на договора: три имена, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер.

Чл.4.4. При сключването на Договора, Доставчикът по своя преценка има право да изиска от Потребителя и други данни, необходими както за сключването на Договора, така и за издаването на месечните фактури за заплащане на услугата/услугите ползвани от съответния Потребител.

Чл.4.5. Данните и документите изискани от Доставчика се използват само за реализиране на целите на Договора с Потребителя, като Доставчикът няма право да предоставя данни на трети лица, освен в случаите когато е задължен да извърши това по силата на нормативен акт, по силата на настоящите Общи условия или когато е получил изричното писмено съгласие на съответния Потребител.

Чл.4.6. Доставчикът има право да откаже сключването на Индивидуален договор за предоставяне на услуги при наличие на което и да било от следните обстоятелства:

Чл.4.6.1. Потребителят отказва да сключи договора в писмена форма;

Чл.4.6.2. Потребителят отказва или е неспособен да предостави идентификационни данни или други документи изискани по преценка на Доставчика;

Чл.4.6.3. Потребителят отказва или е неспособен да предостави информация и/или документи изискани от Доставчика относно мястото/местата, в които Потребителят възнамерява да използва услугите по контрол на достъп и/или други допълнителни услуги;

Чл.4.6.4. Доставчикът има съмнения, че Потребителят възнамерява да сключи Договора, с цел да използва услугата/услугите за незаконни цели;

Чл.4.6.5. При липса на техническа възможност от страна на Доставчика да предостави услугата/услугите, за които Потребителят желае да сключи Договора;

Чл.4.6.6. При липса на писмено съгласие от страна на Потребителя, че желае Договора да влезе в сила незабавно, във всички случаи когато Доставчика предава на Потребителя Оборудване за временно ползване;

Чл.4.6.7. Потребителят не може да осигури достъп и/или не може да докаже, че на законно основание държи мястото/местата, за които желае да използва услугата/услугите предоставени по Договора;

Чл.4.6.8. Потребителят има неизплатени задължения (включително, но не само, задължения за връщане на Оборудване, заплащане на месечни такси, неустойки и др.) към Доставчика по вече прекратен/и Договор/и помежду им.

Чл.4.7. Индивидуалният договор за предоставяне на услуги може да бъде изменен в следните случаи:

Чл.4.7.1.При постигнато изрично съгласие между страните изразено задължително писмено;

Чл.4.7.2. При наличието на „форсмажорни обстоятелства“, които за целите на настоящите Общи условия се дефинират като непреодолима и непрогнозируема сила, като например земетресение, пожар, наводнение или друго бедствие.

Чл.4.7.3. При промяна на българското законодателството или при разпореждане на компетентен държавен орган действащ в рамките на дадената му от закона компетентност;

Чл.4.8. Индивидуалният договор за предоставяне на услуги се счита винаги сключен за срок от една година, освен ако изрично не е уговорено друго.

Чл.4.9. След изтичането на договореният срок, Договорът автоматично се преобразува в безсрочен, като за целта не са необходими никакви допълнителни правни и фактически действия от страна на Доставчика или Потребителя.

Чл.4.10. Индивидуалният договор за услуги между Доставчика и Потребителя се прекратява по следните начини:

Чл.4.10.1. По всяко време когато не е налице виновно неизпълнение на някоя от страните и срокът на Договора е изтекъл, всяка от страните може да го прекрати с едномесечно предизвестие изпратено до другата страна.

Чл.4.10.2. Чрез разваляне, с уведомление за разваляне от изправната страна до неизправната такава, в случай на системно неизпълнение на задължение, възникващо от сключения Индивидуален договор или от настоящите Общи условия, като под системно се счита неизпълнение на задължение повече от 3 пъти или забава със срок повече от 1 (един) месец.

Чл.4.10.3. По взаимно съгласие между Доставчика и Потребителя изразено писмено;

Чл.4.10.4. В случай, че дейността по изграждане на система за контрол на достъп бъдат спрени по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай Потребителят дължи на Доставчика възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора;

Чл.4.10.5. Ако стане ясно, че Доставчикът ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 40 дни или няма да извърши дейностите по изграждане на система за контрол на достъп, по уговорения начин и с нужното качество, Потребителят може да развали договора. В този случай Потребителят заплаща на Доставчика само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни.

Чл.4.11. Доставчикът има право едностранно и без предизвестие да прекрати Договора при настъпване на което и да било от следните обстоятелства:

Чл.4.11.1. При забава от страна на Потребителя на което и да е от задълженията му по чл.5.3., когато забавата е продължила до края на месеца, следващ месецът, през който Потребителят е бил длъжен да изпълни съответното задължение;

Чл.4.11.2. Потребителят използва услугата/услугите за извършване на незаконна дейност;

Чл.4.11.3. Потребителят на свой ред предоставя услугата/услугите и/или преотдава правото на ползване на Оборудването на трети лица, без да е получил изричното предварително писмено съгласие за това от Доставчика;

Чл.4.11.4. При бездействие от страна на Потребителя или неоказване на съдействие, от страна на последния, за предотвратяване или прекъсване на злоупотреба с предоставеното му Оборудване, във всички случаи когато са налице данни за наличие на такава злоупотреба;

Чл.4.11.5. В случай на откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност по отношение на Потребител, който е юридическо лице.

Чл.4.11.6. При наличие на форсмажорни обстоятелства.

Чл.4.12. При прекратяване или разваляне на Договора освен в случаите по чл. 1.3.2 и чл. 1.3.3, Потребителят се задължава да върне обратно във фактическото владение на Доставчика цялото Оборудване описано в констативния приемо-предавателен протокол при активирането на услугата/услугите, както и при подмяна на техниката.

Чл.4.13. В случай, че Договорът е прекратен преди изтичането на договореният в него срок по причина, за която Потребителя отговаря, включително виновно поведение на Потребителя, то последният се задължава да заплати неустойка на Доставчика в размер на оставащите месечни абонаментни такси за периода от време, считано от момента на прекратяване до датата, на която е следвало да изтече уговорения срок на действие на същия договор, но не повече от размера на 3 месечни такси.

Чл.4.14. Потребителят няма право да прехвърля изцяло или частично правата и/или задълженията си по Договора на трети лица, освен ако Потребителят не е получил предварителното изричното писмено съгласие затова от Доставчика.

Чл.4.15. Изпращането на уведомления свързано с правата и задълженията на страните по Договора и тези Общи условия се извършва, чрез някои от следните способи:

Чл.4.15.1. Изпращане на електронно уведомление посредством електронна поща (имейл) посочен в Договора и съгласно чл. 4.1 на настоящите Общи условия;

Чл.4.15.2. Изпращане на писмено уведомление до адреса на Потребителя/Доставчика посочен в Договора.

Чл.4.16. Всяка от страните посочва способа за уведомяване в Договора. В случай че някоя от страните промени електронната си поща (имейл) или адреса си за получаване на уведомления посочени в Договора, същата страна се задължава да уведоми незабавно другата страна за промяната.

 

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5.1. Цените на месечния абонамент и на инсталационната такса за монтаж за Оборудването или на други допълнителни услуги, се определят с Индивидуалния договор сключен между Доставчика и Потребителя.

Чл.5.2. Потребителят дължи и заплаща на Доставчика цената на месечния абонамент за предоставените му съгласно индивидуалния Договор услуги с изключение на календарния месец, през който е извършен монтажа и пускането в експлоатация на системата за контрол на достъп, както следва:

  • дължим и платим твърд компонент на цената за месечен абонамент съгласно чл. 1.5.1.1. - в срок до края на месеца, за който се дължи.
  • дължим и платим променлив компонент на цената за месечен абонамент съгласно чл. 1.5.1.2. - в срок до 10 дни от изтичане на месечния период за който се дължи цената, след отчитането на същата на база паричните разплащания за съответния месец регистрирани от техническо средство, представляващо част от системата за контрол на достъп и предоставено по силата на договора между страните и настоящите общи условия.

Чл.5.3. Потребителят не дължи и не заплаща на Доставчика цената на месечен абонамент за предоставените му съгласно индивидуалния Договор услуги за календарния месец, през който е извършен монтажа и пускането в експлоатация на системата за контрол на достъп.

Чл.5.4. Потребителят има право /извън случаите по чл. 1.3.2 и чл. 1.3.3да поиска от Доставчика да премине към по-високо ниво на Оборудване при използването на услугите по Индивидуалния договор, в случай, че е налице и се предлага от Доставчика такава техническа възможност. Потребителят няма право да премине от по-високо към по-ниско ниво на Оборудване, освен ако получи изричното писмено съгласие за това от Доставчика, като в този случаи се прилага хипотезата на чл.5.6 по-долу.

Чл.5.5. Когато се подменя Оборудване за текущ Потребител, на основание чл. 5.4 по-горе, размерът на инсталационната такса за подмяна на Оборудването се определя в нов констативен приемо-предавателен протокол, който идентифицира вида, броя и естеството на новото Оборудване. В този случай, на подмяна на Оборудването, Потребителят се задължава да заплати инсталационната такса за новото Оборудване, в срок 5 работни дни считано от датата на получаване на платежния документ.

Чл.5.6. Във всички случаи когато предстои да се извърши подмяна на Оборудването при условията на чл.5.4 и чл.5.5 по-горе, Доставчикът има право едностранно да определи дали да предложи на Потребителя прекратяване на текущия Договор и сключване на нов Договор, или да предложи сключването на анекс (допълнително споразумение) към вече съществуващия Индивидуален договор.

Чл.5.7. Извън хипотезата на чл.5.4. по-горе, Доставчикът може по своя инициатива да подмени Оборудването, в случаите когато последното е дефектирало и причината за дефекта или проблема не може да бъде вменена във вина на Потребителя и/или на друго лице и/или обстоятелство, за което той отговаря. В този случай страните подписват нов констативен приемо-предавателен протокол за подмяната, като Потребителят не заплаща инсталационна такса.

Чл.5.8. Всеки Потребител има право да закупи Оборудването предоставено от Доставчика, в случай че е заплащал винаги в срок цената на месечния абонамент до датата на предявяване на искане за закупуване. В този случай, Потребителят отправя искане за закупуване в писмен вид до Доставчика. В 3-дневен срок от датата на искането Доставчикът предлага цена за изкупуване на техниката предоставена в изпълнение на договора, включваща най-малко следното: стойност на техника, вложени материали и разходи по извършения монтаж, като офертата е валидна за срок до датата на плащане на следващата абонаментна такса по Договора с Потребителя.

 

VI. ОБОРУДВАНЕ

Чл.6.1. За целия срок на действие на Индивидуалния договор за услуги и извън хипотезата на чл. 1.3.2 и чл. 1.3.3, Доставчикът предоставя на Потребителя Оборудване за временно възмездно ползване. Предоставеното Оборудване се описва в констативния приемо-предавателен протокол при активиране на една или повече услуги. Предаването и приемането на Оборудване се извършва единствено при подписване на констативния приемо-предавателен протокол от Доставчика и Потребителя.

Чл.6.2. Оборудването /извън хипотезата на чл. 1.3.2 и чл. 1.3.3/ остава изключителна собственост на Доставчика за целия срок на действие на Индивидуалния договор за услуги.

Чл.6.3. Рискът от случайно погиване или повреждане на Оборудването с изключение случаите на доказан форсмажор съгласно чл. 6.3.1 е за сметка на Потребителя за целия срок на Индивидуалния договор за услуги. Рискът от случайно погиване или повреждане на Оборудването преминава от Потребителя върху Доставчика след подписването на констативен приемо-предавателен протокол за предаване на фактическото владение на Оборудването обратно на Доставчика.

Чл.6.3.1. Извън хипотезите на собствена на Потребителя техника по чл. 1.3.2 и чл. 1.3.3, в случайте на погиване или повреждане на Оборудването поради форсмажорни обстоятелства Доставчикът подменя техниката за своя сметка, като Потребителят дължи и заплаща единствено нова инсталационна такса с оглед допълнително извършения монтаж.

Чл.6.4. Потребителят няма право да упражнява право на задържане по отношение на предоставеното му Оборудване.

Чл.6.5. Потребителят се задължава да осигури за своя сметка денонощна интернет връзка с реален (статичен) IP адрес, която трябва да бъде налична за свързване с Оборудването или с негови компоненти.

Чл.6.6. Потребителят се задължава да осигури за своя сметка постоянно електроснабдяване до Оборудването или негови компоненти, необходимо за нормалното му функциониране и експлоатация.

Чл.6.7. Извън обхвата на Оборудването, Потребителят се задължава да осигури за своя сметка крайни устройства, необходими за ефективната експлоатация на Оборудването. Такива крайни устройства са например настолен компютър или лаптоп, рутер, суич и други необходими за ползване на услугите предоставени с Индивидуалния договор.

Чл.6.8. Потребителят е отговорен за безопасността по експлоатацията на Оборудването след неговата инсталация. Потребителят се задължава да спазва всички дадени от Доставчика инструкции във връзка с употребата и съхранението на Оборудването.

Чл.6.9. Потребителят се задължава винаги да полага нужната грижа според възникналите обстоятелства, в случай че грижата на добър търговец или грижата на добър стопанин не би била достатъчна, за да запази Оборудването от преждевременното му повреждане или погиване.

Чл.6.10. Всички повреди, причинени на оборудването от неправилна експлоатация, от каквито и да било случайни събития, предполагащи виновно поведение /действие и/или бездействие/ на потребителя, неполагане грижата на добросъвестния стопанин или увреждаши действия от трети лица, кражби или посегателства извършени от трети лица или от самия Потребител се отстраняват и/или обезщетяват за сметка на Потребителя.

Чл.6.11. За целия срок на действие на Индивидуалния договор за услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага на ДОСТАВЧИКА /само в случай, че Потребителят е осигурил съответната техническа възможност – интернет достъп/ да осъществява отдалечен текущ контрол (посредством софтуер) над Оборудването с цел да се увери, че последното функционира съгласно експлоатационните характеристики и установени стандарти посочени от производителя. Страните приемат, че с това на ДОСТАВЧИКА е възложено обработването на лични данни събирани с техническите средства предмет на Договора при спазване условията по Глава XIV без задължение за постоянен мониторинг на данните, а единствено и само за нуждите на обезпечаване правилното функциониране на системата за контрол на достъп. Възлагането, както и отказа от такова възлагане на отдалечен текущ контрол и достъп се извършва чрез изричен текст в индивидуалния договор между страните. Възлагане на непрекъснат мониторинг е възможно само при отделен нарочен договор между страните.

Чл.6.12. По преценка и искане на Доставчика, Потребителят се задължава да му осигури достъп до местата, в които е монтирано Оборудването с цел да бъде осигурено неговото безпроблемно функциониране.

Чл.6.13. Потребителят няма право сам да ремонтира, подменя, настройва (вкл. пренастройва), мести или по какъвто и да било друг начин да манипулира каквато и да е част от Оборудването без предварително да е получил изричното писмено разрешение от страна на Доставчика.

Чл.6.14. Потребителят няма право да променя софтуерната конфигурацията на предоставеното му Оборудване, чрез проникване (хакване) в негови софтуерни компоненти извън тези, до които има разрешен достъп в качеството му на Потребител.

Чл.6.15. Потребителят няма право да използва предоставеното му Оборудване за цели, различни от използване на услугите, предоставени му от Доставчика.

Чл.6.16. При необходимост от подмяна на предоставеното оборудване, същата се извършва само от служители на Доставчика след като Потребителят осигури в работно време непосредствен достъп до Оборудването. При извършването на всяка подмяна на Оборудване страните всеки път подписват констативен приемо-предавателен протокол.

Чл.6.17. След прекратяване на Индивидуалния договор за услуги, извън хипотезата на собствено на Потребителя оборудване съгласно чл. 1.3.2 и чл. 1.3.3, последният се задължава да върне в срок най-късно до 5 /пет/ работни дни предоставеното оборудване в състоянието, в което го е получил, като се отчете естественото овехтяване настъпило в срока на ползване. В срока по предходното изречение, Потребителят се задължава да осигури достъп до местата където е монтирано Оборудването, за да могат служители на Доставчика да извършат демонтаж на същото.

Чл.6.18. В случай, че Потребителят не изпълни точно задължението си по чл. 6.17 и/или връщането на Оборудването е невъзможно поради неговото погиване или повреждане, тогава Доставчикът има право да иска от Потребителя заплащане от Потребителя паричната равностойност на Оборудването по пазарни цени към датата на която оборудването е следвало да бъде върнато.

Чл.6.19. Потребителят отговаря и за пропуснатите ползи от Доставчика във всички случаи когато не е изпълнил задължението си по чл. 6.17 и отказва да върне Оборудването или алтернативно да заплати на Доставчика паричната равностойност на Оборудването съгласно чл. 6.18.

Чл.6.20. Пропуснатите ползи обхващат периода от изтичането на срока по чл. 6.17 до деня на окончателно връщане на Оборудването във фактическото владение на Доставчика или до момента на заплащане от Потребителя на парична равностойност на Оборудването съгласно чл. 6.18.

Чл.6.21. Размерът на пропуснатите ползи е равен на размера на цената на месечния абонамент определена в Договора между Доставчика и Потребителя на Оборудването, което Доставчикът е могъл да предостави възмездно на друго лице, но в резултат от неизпълнението на задължението на Потребителя в срока по чл.6.17 по-горе е пропуснал да осъществи тази имуществена ползва през периода, през който последният е забавил, отказал или възпрепятствал връщането на Оборудването или е отказал да заплати парична равностойност на Оборудването съгласно чл. 6.18, когато връщането на Оборудването е станало невъзможно.

 

VII. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

Чл.7.1. При предоставяне на услугите по Индивидуалния договор за услуги сключен с Потребителя, Доставчикът има право:

Чл.7.1.1. Да получава от Потребителя дължимата месечна абонаментна цена за предоставените услуги в размера и сроковете, определени в раздел „V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“ на тези Общи условия и в Индивидуалния договор;

Чл.7.1.2. Да прекъсва или спира изцяло или частично предоставянето на услугите на Потребителя в случай на неплащане на задълженията му в срока по чл.5.3, като това не освобождава Потребителя от задължението му за заплащане на съответните месечни абонаментни цени, съгласно подписания Индивидуален договор;

Чл.7.1.3. Да получава обезщетенията и неустойките посочени в тези Общи условия и Индивидуалния договор във всички случаи когато са налице условията затова;

Чл.7.1.4. Да прекъсва временно предоставянето на услугите на Потребителя при извършване на техническа поддръжка на Оборудването, като уведомява предварително затова Потребителя по телефон и/или имейл;

Чл.7.1.5. На достъп до местата, където е монтирано или предстои да бъде монтирано Оборудването с цел да извърши първоначален оглед, монтаж, подмяна и/или изграждане на системите за контрол на достъп или с цел да извърши необходимата техническа поддръжка на вече монтирано Оборудване;

Чл.7.1.6. Да отказва сключването на Индивидуален договор за услуги в случаите когато Потребителят отказва да предостави данни и информация по смисъла на чл.4.3 от тези Общи условия;

Чл.7.1.7. Едностранно и без предизвестие да прекрати Индивидуалния договор за услуги сключен с Потребителя във всички случаи когато са налице предпоставките за това по смисъла на чл.4.11 от тези Общи условия;

Чл.7.1.8. Да събира и обработва данните и информацията по смисъла на чл.4.3 от тези Общи условия с цел да изготвя месечните абонаментни сметки на своите Потребители;

Чл.7.1.9. Да предостави данните и информацията по смисъла чл.4.3 събрана за даден Потребител на трети лица като например частни съдебни изпълнители, адвокати, юристи и др. с оглед защита правата на ДОСТАВЧИКА по договора, както и на трети лица обработващи лични данни по договор с ДОСТАВЧИКА като например такива за текущо счетоводно обслужване или техническа поддръжка на бази данни на ДОСТАВЧИКА при спазване на изискванията на Общия Регламент за защита на данни съгласно чл. 14.7

Чл. 7.1.11. Има право да предлага отстъпки и промоции, като всеки Потребител, който е съгласен и отговаря на предварително съобщените условия може да се възползва от съответната отстъпка или промоция;

Чл. 7.1.12. Има правода изисква и да получава разяснения, информация и необходимото съдействие от Потребителя във връзка с изпълнението на поетите задължения по договора.

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл.8.1. Доставчикът се задължава да предоставя техническа поддръжка на Оборудването всеки работен ден в диапазона от 8:30 до 17:30 часа при условията на тези Общи условия и Индивидуалния договор за услуги сключен между него и Потребителя.

Чл.8.2. Прилежащият софтуер към системата за предоставяне на достъпа, е изключителна собственост на Доставчика.

Чл.8.3. Доставчикът извършва техническата поддръжка, включително ако е налице договорка в индивидуалния договор и посредством електронна уведомителна система за регистриране на проблеми. По смисъла на тези Общи условия „Проблеми” означава всички дефекти и нередности, включително недостигнати функционални характеристики на Оборудването, които възникват въпреки правилната му експлоатация от Потребителя. Доставчикът осигурява ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР посочен в индивидуалния договор и на интернет страницата на Доставчика https://www.nrjsoft.com/ за връзка с Мониторинг центъра на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.8.4. След получаване на известие за случай на възникнал проблем, Доставчикът от своя страна се задължава да отстрани за своя сметка Проблема във възможно най-кратък срок, като се приема, че това може да се извърши и посредством техническо решение за отдалечен достъп до системата, ако е налице такава в хипотезата на чл. 8.3 или чрез посещение на място;

Чл.8.5.1. Ако отстраняването на Проблема изисква повече от 4 /четири/ работни часа и/или посещение на мястото, където е монтирано Оборудването, тогава Доставчикът се задължава да уведоми за това Потребителя, посочвайки сроковете за отстраняване на проблема и/или насрочвайки час за посещение на обекта. Доставчикът изпраща уведомлението по предходното изречение на имейл изрично посочен от Потребителя в Индивидуалния договор за услуги сключен между страните или по друг подходящ начин.

Чл.8.5.2. Други срокове и условия за отстраняване на проблеми:

  • Срок за отстраняване на проблеми при дефектирал компонент - до 5 работни дни;
  • Срок за отстраняване на проблем при нанесени щети в резултат на ПТП, вандализъм и др., и/или при нужда от извършване на нови СМР - след оглед и оценка за стойността на компонентите за подмяна и/или ремонт, в посочен в нарочна оферта от Доставчика срок. В тези случаи Потребителят поема разходите по възстановяване на оборудването по направената допълнителна оферта, без стойността на труда по възстановяване.

Чл.8.6. Срокът за отстраняване на проблема започва да тече от момента на получаването на известието по чл.8.4 или от установяването му от страна на Доставчика.

Чл.8.7. Доставчикът се задължава предварително да уведомява Потребителя по имейл или по друг подходящ начин при поискване на достъп до места, обекти, помещения и др., които са под владението и контрола на Потребителя.

Чл.8.8. Доставчикът се задължава да уведоми Потребителя по имейл или по друг подходящ начин при временно прекъсване на услугите с цел извършване на техническа поддръжка в срок най-малко от 48 (четиридесет и осем) часа преди ефективното им прекъсване.

Чл.8.9. Доставчикът се задължава да спазва уговорените срокове за активиране на услугите посочени в тези Общи условия и в Индивидуалния договор сключен с Потребителя.

Чл.8.10. Доставчикът се задължава да предоставя на Потребителя фактура/и за всички видове използвани от Потребителя услуги и начислени такси за съответния период.

Чл.8.11. Доставчикът се задължава да не предоставя на трети лица данни и информация за Потребителите по смисъла на тези посочени в чл.4.3. по-горе, освен ако Доставчикът е задължен да направи това по силата на повелителни законови норми или тези Общи условия.

Чл.8.12. Доставчикът се задължава да информира предварително писмено Потребителя, че ще предприеме действия по извънсъдебно събиране на негови изискуеми парични задължения, когато за целта ще се ползват услугите на трети лица (агенции за събиране на вземания), като задължително посочва точното наименование на тези лица, точния размер на претендираните парични вземания, както и основанието, на което последните се претендират.

Чл.8.13. Доставчикът не носи отговорност за всяка невъзможност за работа на Оборудването дължаща се на липса на подаване на ел. напрежение.

Чл.8.14. При изграждане възложена от Потребителя доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп Доставчикът се задължава:

Чл.8.14.1. да извърши доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на паркинг системата на посочения в индивидуалния договор адрес съгласно Офертата и сроковете към същия индивидуален договор;

Чл.8.14.2. да изпълни възложената по чл. 8.14 работа така, че тя да бъде напълно годна и функционална за предвиденото в предназначение;

Чл.8.14.3. да спазва указанията на Потребителя относно извършената работа;

Чл.8.14.4. да спазва режима на достъп и правилата за вътрешния ред и безопасност на работа в помещенията на Потребителя;

Чл.8.14.5. да осигури обучение и технически консултации на служители на Потребителя, с цел улесняване на работата със системата;

 

IX. ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл.9.1. Доставчикът по никакъв начин НЕ ИЗВЪРШВА ПОСТОЯНЕН МОНИТОРИНГ на данните събрани при работата на системата за контрол на достъпа по сключения Индивидуален договор за услуги с Потребителя.

Чл.9.2. Задълженията на Доставчика се простират до изграждането и/или поддържането за Потребителя, съгласно тези Общи условия на ефективно функционираща система/и за контрол на достъпа за срока на Индивидуалния договор. Обработката на данните от системата се осъществяват единствено и само от Потребителя, за негова сметка и за негов риск.

Чл.9.3. Всички данни и информация, събирани чрез предоставените от Доставчика услуги, се съхраняват изключително и само от Потребителя, като се записват на носители на информация, които са под изключителния контрол и достъп на Потребителя.

Чл.9.4. Предвид факта, че контролът на достъпа се извършва само и единствено от Потребителя, както и че той има изключителен достъп до събраните данни и информация, Доставчикът на услугите не носи отговорност за загуби, вреди или пропуснати ползи, включително всякакви преки, непреки или последващи вреди, претърпени от Потребителя в резултат от използването на услугите предоставени за срока на действие на Индивидуалния договор. Доставчикът не обработва извън предмета на възлагането с настоящите общи условия и индивидуалния договор информацията получавана, събирана, съхранявана или по всякакви други неупоменати действия и начини създавана посредством инсталираната система за контрол на достъпа, като не носи отговорност и не дължи каквито и да е обезщетения към Потребителя и/или трети лица свързани с увреждане и/или застрашаване от увреждане правата на тези лица включително права относно лични данни, доколкото обработката е в изпълнение на настоящите общи условия и при спазване на изискванията съгласно РАЗДЕЛ XIV.

 

X. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.10.1. Потребителят има право да иска сключване на Индивидуален договор за ползване на всички или определени услуги предоставяни от Доставчика.

Чл.10.2. Потребителят, който е сключил с Доставчика, Индивидуален договор за предоставяне на услуги има право:

10.2.1. Да получава качествени услуги, съгласно тези Общи условия и Индивидуалния договор за услуги, подписан между страните;

10.2.2. Да получава информация и справки относно предоставянето и ползването на услугите, предоставяни от Доставчика;

10.2.3. Да ползва една или повече услуги необвързани в пакет, по единични цени определени от Доставчика, както и услуги включени в пакети, по цени, определени за съответния пакет от Доставчика;

10.2.4. Да уведомява Доставчика за проблеми, свързани с ползването на услугите;

10.2.5. Да получава документ за стойността на ползваните услуги;

10.2.6. Да бъде информиран предварително при планирани прекъсвания на предоставяната/ите услуга/и;

10.2.7. Да дава предварително писмено съгласие за получаване на повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг на услугите предоставяни от Доставчика;

10.2.8. Да изразява изрично писмено несъгласие с бъдещо получаване на съобщения за целите на директния маркетинг на услугите предоставяни от Доставчика;

10.2.9. Да поиска възстановяване на спрените услуги след изплащане на задълженията си към Доставчика, преди прекратяване на индивидуалния договор за услуги поради неплащане на задълженията си към Доставчика;

 

XI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.11.1. Потребителят, който е сключил с Доставчика Индивидуален договор за предоставяне на услуги се задължава:

11.1.1. След предварително уведомяване от Доставчика да осигури достъп до местата (мястото) в които ще използва избраните от него услуги, с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и/или профилактика на системата за контрол на достъп; да съдейства на Доставчика в кръга на своите правомощия за осигуряване на информацията, необходима му за качествено изпълнение на работата като предостави необходимите и налични документи и данни необходими за изпълнението на договора; да осигури непрекъснато подаване на електрическа енергия, необходима за работата на системата, както и непрекъсната, качествена и надеждна интернет свързаност на определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ места.

11.1.2. Да заплаща определените от Доставчика цени по начина и в сроковете за плащане, посочени в раздел V. Цена и начин на плащане от тези Общи условия;

11.1.3. Да полага нужната грижа по смисъла на чл.6.9. за предоставеното му Оборудване във връзка с използването на система за контрол на достъпа;

11.1.4. Да уведоми Доставчика в срок до най-късно до 7 дни от настъпването на изменения в идентификационните данни по Чл.4.3от тези Общи условия;

11.1.5. При използване на предоставяните от Доставчика услуги да не нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права и/или законни интереси на трети лица;

11.1.6. Да не предоставя под каквото и да било форма на трети лица вече предоставените му от Доставчика услуги и/или прилежащото към тях Оборудване;

11.1.7. Да използва услугите предоставени му по Индивидуалния договор при спазване на всички приложими изисквания и задължения, съдържащи се в българското законодателство;

11.1.8. Да провери и да се информира относно законосъобразността, условията и реда за извършването на контрол на достъпа в местата, в които Потребителят (ще) извършва такъв контрол посредством услугите предоставени му от Доставчика по Индивидуалния договор;

11.1.9. Да се информира за реда и законосъобразните начини за събирането и съхраняването на данни (вкл. лични данни) и информация при извършената от него дейност по контрол на достъпа, чрез услугите предоставени му от Доставчика по Индивидуалния договор;.

Чл.11.2. Потребителят при ползване на предоставените от Доставчика услуги се задължава да не извършва действия (включително бездействия):

11.2.1. Противоречащи на българското законодателство, добрите нрави и морала, международните актове, по които Република България е страна, настоящите Общи условия и сключения между страните Индивидуален договор за услуги;

11.2.2. Нарушаващи търговска, служебна или лична тайна на трети лица или друга поверителна информация;

11.2.3. Нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително но не само права на собственост, права на интелектуална собственост, лични данни и други;

11.2.4. Накърняващи доброто име и/или търговската репутация на Доставчика, или името, търговската репутация, честта или достойнството на друго лице/а;

11.2.5. Можещи да прекъснат, затруднят, нарушат или ограничат нормалното функциониране и експлоатация на софтуерни продукти, електронните устройства и съоръжения на Доставчика или трети лица, или електронни услуги на Доставчика или друго лице.

Чл.11.3. Потребителят отговаря и за всички действия (включително бездействия) на трети лица, които са негови служители или близки роднини, или лица действащи по негово поръчение или лица, които са негови посетители, клиенти и други.

 

XII. ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.12.1. Потребителят отговаря за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на Доставчика, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията му по тези Общи условия и/или сключения Индивидуален договор. Потребителят отговаря и за неправомерни действия (включително бездействия) на трети лица по смисъл на чл.11.3, от които пряко са произтекли вреди и пропуснати ползи за Доставчика.

Чл.12.2. Потребителят се съгласява, че при неизпълнение, на което и да е от задълженията си по тези Общи условия, Доставчикът има право временно да спре или прекъсне предоставянето на услуги на Потребителя, или да развали индивидуалния договор по реда на чл. 4.11, освен ако конкретното неизпълнение не е предпоставка за едностранно прекратяване на договора, в някой от предвидените случаи по чл.4.11, и/или да откаже сключване на нов договор със същия Потребител или свързани с него трети лица.

Чл.12.3. В случаите, когато Потребителят сам ремонтира, замества, мести или по какъвто и да било друг начин променя каквато и да било част от Оборудването без изричното предварително писмено разрешение от Доставчика, тогава последният има право да получи от същия Потребител обезщетение за всички евентуално последвали вреди, включително и от подмяна на Оборудването.

Чл.12.4. Във всички случаи, когато Потребителят допусне погиване, повреждане, унищожаване, кражба или изгубване на предоставеното от Доставчика Оборудване, както и в случай че Потребителят не изпълнява задължението си за връщане на Оборудването, той е длъжен да заплати на Доставчика паричната равностойност на Оборудването в срока по чл.6.17., като ако не стори това носи отговорност по реда на чл.6.18 и чл.6.19 от тези Общи условия.

Чл.12.5. Доставчикът реализира отговорността по всички неизпълнени задължения на Потребителите по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

 

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.13.1. Българското законодателство се прилага към всички спорове, породени между Доставчика и Потребителя от Индивидуалния договори/или настоящите Общи условия, или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете възникнали от всички неуредени по тях положения, или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства. Всички спорове следва да бъдат разрешавани от компетентния българския съд.

Чл.13.2. Доставчикът и Потребителят ще третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. Доставчикът няма право без предварителното писмено съгласие на Потребителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители, заети в дейността по договора. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. Потребителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Доставчика документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

Чл.13.3. Под „неточно изпълнение” следва да се разбира непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

Чл.13.4. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

 

XIV. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ С ОГЛЕД ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ОБРАБОТВАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР СКЛЮЧЕН ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.14.1. За целите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се явява „Администратор“ на лични данни, който по смисъла на действащото и приложимо право е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

Чл.14.2. За целите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ДОСТАВЧИКЪТ се явява „Обработващ лични данни“, който по смисъла на действащото и приложимо право е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Чл.14.3. При сключване на договор за услуга по смисъла на чл. 3.1.1., а именно - Изграждане и/или поддръжка на система за контрол на достъпа за временно възмездно ползване, която услуга Потребителят използва на свой риск и за своя сметка за да обработва данни на избран от него обект е налице обработване на лични данни, на лицата - субекти на лични данни, подлежащи на контрол от системата. „Обработването на лични данни“ по смисъла на действащото и приложимо право е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Чл.14.4. С оглед сключен индивидуален договор по смисъла на чл. 3.1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до личните данни на физически лица попадащи в обхвата на системата за контрол на достъп. Данните се записват и съхраняват на, сървър за контрол на достъп и/или записващо устройство /DVR/, разположен в обекта на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Достъп до данните освен ПОТРЕБИТЕЛЯ /явяващ се администратор на личните данни/ е предоставен и на ДОСТАВЧИКА /явяващ се обработващ личните данни/ с оглед изпълнение на задълженията му по договора. Срокът на съхранение е не повече от един месец, като след изтичане на периода изтриването на данни е автоматизирано.

Чл.14.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е определил целта и средствата за обработване на лични данни на лица посредством предоставената от ДОСТАВЧИКА техника.

Чл.14.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е възложил на ДОСТАВЧИКА да извършва обработка на посочените в предходния текст лични данни.

Чл.14.7. И ДВЕТЕ СТРАНИ се задължават да спазват задълженията за сигурност и защита на лични данни съгласно Общия регламент относно защита на данните - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

Чл.14.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за отговорна страна по смисъла на посочения РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

Чл.14.9. ДОСТАВЧИКЪТ обработва лични данни от името на Администратора с оглед договореното в чл. 6.11. и без да излиза от рамките за съответствие на целта и условията, определени в чл. 14.5., както и се въздържа от използването на личните данни за каквато и да е друга цел, различна от тук договореното.

Чл.14.10. ДОСТАВЧИКЪТ обработва личните данни само по нареждане на ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмен вид или подадено на електронна поща на ДОСТАВЧИКА, както следва: info@nrjsoft.com, освен в случаите на разкриване на информация съдържаща лични данни по искане на органите на реда с оглед предотвратяване и/или разкриване на увреждащи и престъпни действия. Във всеки конкретен случай на необходимост от обработка за цел, непредвидена в настоящите общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ преди обработката.

Чл.14.11. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че е взел всички необходими мерки съгласно член 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, както са налице подходящи мерки, а именно неговите служители обработващи личните данни да спазват съответните ангажименти за поверителност;

Чл.14.12. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията си във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, като в случаите на подадено нареждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ за обработка н рашуние на Общия регламент незабавно уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ;

Чл.14.13. ДОСТАВЧИКЪТ съгласно настоящото споразумение за обработка на данни отговаря само за обработка в съответствие с инструкциите на администратора и на контролиращия орган.

Чл.14.14. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ установи изтичане на данни или друго нарушение съгласно Общия регламент, незабавно уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, който е задължен да информира субектите на данни и съответния надзорен орган.

Чл.14.15. Общата отговорност на ДОСТАВЧИКА към ПОТРЕБИТЕЛЯ по горните клаузи и във връзка с всички задължения за защита на данни се ограничава и не може да надвишава 100% от таксите, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ за Договорна година и за всяка една Договорна година и няма да надвиши, при никакви обстоятелства, за цялата продължителност на Общите условия и след това 200% от таксите, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ през Договорната година с най-ниски такси. За тези цели "Договорна година" означава всеки период от 12 месеца след датата на влизане в сила на Общите условия.

Чл.14.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, в качеството на администратор на лични данни, декларира и гарантира:

  • че всяка обработване на Лични данни на субектите на данни ще бъде в съответствие със Законодателството в областта на защитата на данни и че обработването на Лични данни на субекти от страна на ДОСТАВЧИКА съгласно тези Общи условия не е в нарушение на Законодателството в областта на защитата на данни
  • че е уведомило субектите на данни за който и да е приложим период, за обработването извършвано от ДОСТАВЧИКА
  • че с изключение на личните данни, както е предвидено в настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да не предоставя на ДОСТАВЧИКА никакви други лични данни, без предварително да уведоми за това ДОСТАВЧИКА и да подпише с ДОСТАВЧИКА отделни писмени условия във връзка с тях. Без да се ограничава от гореизложеното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че 1) че няма да предоставя на ДОСТАВЧИКА, нито ще иска от него да обработва видовете и категориите лични данни, изброени, дефинирани или посочени в членове 8-10 от Регламента (наричани общо "лични данни с висок риск") и 2) че ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма да предоставя на ДОСТАВЧИКА, нито ще му изпраща лични данни, кoито не са изрично предвидени в настоящите Общи условия
  • че ще осигури от страна на своите служители безопасното съхранение на данните предмет на настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира също, че незабавно ще уведоми ДОСТАВЧИКА за всяко неразрешено използване на идентификационните данни за вход /имена и пароли/ и или друго нарушение на сигурността, включително загуба, кражба или неразрешено разкриване на такива идентификационни данни за вход
  • че идентификационните данни за вход ще бъдат достъпни само за оторизирани служители на ПОТРЕБИТЕЛЯ и последният ще поддържа писмен и актуализиран списък на текущите служители, които използват идентификационните данни и ще е готов по всяко време да предостави този списък на ДОСТАВЧИКА в рамките на 3 дни от направено искане
  • че ДОСТАВЧИКЪТ разчита на ПОТРЕБИТЕЛЯ за точни указания относно степента, до която ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва и обработва Личните данни събирани посредством системата за контрол на достъпа. Следователно, ДОСТАВЧИКЪТ няма да носи отговорност, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ незабавно при поискване обезщетява в пълна степен ДОСТАВЧИКА и защитава ДОСТАВЧИКА напълно и ефективно от всякакви разходи, искове, претенции, разноски, загуби (включително косвени загуби, загуба или повреждане на данни, накърняване на репутация и пропуснати ползи), съдебни действия, производства и отговорност от какъвто и да е характер, образувани срещу ДОСТАВЧИКА или за които може да се ангажира отговорността на ДОСТАВЧИКА поради каквато и да е претенция от субект, притежател на данни, или надзорен орган, произтичащи от действие или бездействие от страна на ДОСТАВЧИКА, доколкото такова действие или бездействие е вследствие на указанията на ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.14.17. При поискване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ незабавно обезщетява в пълна степен ДОСТАВЧИКА и защитава ДОСТАВЧИКА напълно и ефективно от всички разходи, искове, претенции, разноски (включително съдебни разходи и плащания на база пълно обезщетение), загуби (включително косвени загуби, загуба или повреждане на данни, накърняване на репутация, пропуснати ползи), съдебни действия, производства и отговорност от какъвто и да било характер, понесени от ДОСТАВЧИКА или свързани лица във връзка с неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трета страна, определена от него, на разпоредбите на Чл.14.16 и/или Законодателството в областта на защитата на данни.

Чл.14.18. Доколкото някоя от страните (Претендираща страна) има право съгласно Законодателството в областта на защитата на данните да претендира от другата страна (Компенсираща страна) обезщетение, платено от Претендиращата страна на субект на данни в резултат от нарушение на Законодателството в областта на защитата на данните, за което е допринесла Компенсиращата страна, Компенсиращата страна носи отговорност само за сумата, която е пряко свързана с отговорността и за каквито и да е вреди, причинени на съответния субект на данни. За избягване на съмнение, Компенсиращата страна носи отговорност за извършването на плащания към Претендиращата страна съгласно настоящия член 14.18 единствено при получаване на доказателство от Претендиращата страна, което разумно удовлетворява Компенсиращата страна, ясно показващо на Компенсиращата страна кумулативно наличието на следните предпоставки:

когато само ДОСТАВЧИКЪТ е Компенсиращата страна, че ДОСТАВЧИКЪТ е действал не според указанията на Клиента; - страната е нарушила Законодателството в областта на защитата на данните; - че това нарушение е допринесло (частично или изцяло) за причинената вреда, даваща право на съответния субект на данни да получи обезщетение в съответствие със Законодателство в областта на защитата на данните; - съотношението на отговорността за вредата, причинена на съответния субект на данни, която се дължи на Компенсиращата страна.

В случай, че страните не успеят да постигнат съгласие в съответствие с настоящия член 14.18, те ще прибегнат до разрешаване на спора като претендират пред компетентния съд.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top