red point

Политика за защита на личните данни

Администратор на лични данни: "Ен Ер Джи Софт" ЕООД, ЕИК 117694352

Данни за контакт:
Местоположение: България
Адрес: гр. Русе 7000, ул. "Муткурова" № 11
Ел. поща: info@nrjsoft.com
Интернет страница: www.nrjsoft.com

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: gdpr@nrjsoft.bg
Тел: 082 / 83 48 44

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:
Категория лични данни:
ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН, E-MAIL
Не обработваме специални категории данни

Източник на данните:
Данните се предоставят от самия субект на данни във формата предоставена на интернет страницата ни.

 

Политика за защита на личните данни на потребители на интернет страницата на "Ен Ер Джи Софт" ЕООД

 

 1. "Ен Ер Джи Софт" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). При извършване на обработка на лични данни “Ен Ер Джи Софт” ЕООД ще се ръководи от следните основни принципи:
  • законосъобразност на обработването;
  • прозрачност, отчетност и точност;
  • свеждане на набора от данни до минимум;
  • ограничение на целите и съхранението така, че да бъдат защитени правата и интересите на лицата, чиито данни се обработват.

 2. В хода на дейността си "Ен Ер Джи Софт" ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни, които включват предоставени чрез формата за запитвания, а също и електронни инструменти като бисквитки, връзки, IP адрес и други интернет инструменти за събиране на информация. Защитата на Вашата неприкосновеност е наш основен приоритет. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Съхраняваме история на запитванията, направени от всеки клиент. "Ен Ер Джи Софт" ЕООД ще задържи Вашите лични данни за период от една година от момента на Вашето запитване, който период е необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват. След това личните данни ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 3. Личните Ви данни ще бъдат използвани единствено за целите, предвидени в законодателството и условията за изпълнение на договор и осигуряване на ефективно и качествено обслужване от "Ен Ер Джи Софт" ЕООД. Тези цели са:
  • Информиране относно търговските продукти и услуги, които предлагаме, чрез предоставяне на актуална информация за техните характеристики, цени и наличности;
  • Известяване за наличие на нови такива посредством сайта и електронната поща;
  • Извършване на маркетингови анализи на база всички запитвания от всички клиенти, направени през уеб сайта на "Ен Ер Джи Софт" ЕООД;
  • Възможно предлагане на персонализирани оферти на база на Вашите запитвания;
  • Изпълнение на направена чрез сайта, електронната поща или по телефон от Вас поръчка;
  • Осчетоводяване и фактуриране на покупките, направени след вашето запитване и на основание законовото ни задължение за това;
  • Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно промени в правилата, условията и различните ни политики
  • Възможно е и да използваме личната Ви информация само за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на "Ен Ер Джи Софт" ЕООД

 4. Потвърждавайки желанието си за получаване на информация чрез формата за запитване за оферта, Вие предоставяте доброволно данните си за целите, предвидени по-горе, и се съгласявате те да бъдат съхранявани за срок от 1 година, за да можем да осигурим най-бързо и ефикасно обслужване при последващи Ваши запитвания и поръчки. Въпреки това Вие може да заявите заличаване на Вашите данни съгласно настоящата Политика, като при последваща поръчка или запитване ще трябва да предоставите наново нужната информация.

 5. Нашите задължения са:
  • Да събираме само толкова информация, колкото е необходима за изпълнение на поръчка или договор от наша страна и да не обработваме данни за цели, несъвместими с характера на целта, за която са предоставени;
  • Да осигуряваме възможно най-скоро след заявлението Ви достъп до данните Ви, така че във всеки един момент да може да упражните правата си, предвидени в закона и настоящата Политика;
  • Да Ви уведомим, ако данните Ви бъдат обект на разкриване на трети лица извън предвидените в закон случаи;
  • Да заличим всички данни, за които се окаже, че са предоставени без съгласието или знанието на титуляра на данните;
  • Да изпълняваме всички други наши задължения, предвидени в действащото законодателство.

 6. Като потребители Вие разполагате със следните права чрез попълване на заявление по образец, който ще ви бъде предоставен от администратора:
  • Да възразите конкретни Ваши данни да бъдат обработвани, ако те надхвърлят необходимото за изпълнение на поръчка или договор от наша страна;
  • Да получите достъп до данните, които съхраняваме, за да правите справки или изменения на данните си;
  • Да упражните правото си на изтриване на данните, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • Да подадете сигнал до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че е извършено нарушение на Вашите права. Компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 Този сигнал може да бъде подаден по електронен път на адрес kzld@cpdp.bg.

 7. Използвайки сайта ни, Вие заявявате, че сте запознати и съгласни с настоящата Политика на "Ен Ер Джи Софт" ЕООД. Политиката може да бъде допълвана и изменяна, като потребителите ще бъдат уведомени за това на видно място на интернет страницата.

 8. Когато правното основание за обработването на Вашите лични данни е съгласието Ви, имате право на оттегляне на съгласието чрез попълване на заявление за оттегляне на съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на него, преди съгласието да бъде оттеглено.

 9. Специално предупреждение - за деца до 16 годишна възраст:
  Ако сте под тази възраст, моля, не ни изпращайте личните си данни (напр. име, адреса, e-mail и т.н.). Ако искате да зададете въпрос или да използвате този сайт по начин, който изисква предоставяне на лична информация, моля, обърнете се към ваш родител или настойник, който да направи това от Ваше име.

 10. Сигурност:
  "Ен Ер Джи Софт" ЕООД прилага вътрешни правила и взима предпазни мерки за защита конфиденциалността и сигурността на личната Ви информация и за предотвратяването на нейното неоторизирано или случайно разкриване. Само оторизирани служители на "Ен Ер Джи Софт" ЕООД имат достъп до данните предоставени през формата за запитвания през сайта и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална.

 11. Връзки към други сайтове
  На сайта на "Ен Ер Джи Софт" ЕООД може да се публикуват връзки (хипер линкове) към други сайтове на наши партньори (трети лица). Възможно е тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица и ние нямаме контрол върху него. Оттук следва, че не можем да носим отговорност за обработката на информацията, която евентуално ще предоставяте на тези сайтове. Преди да предоставите информация за лични данни ви препоръчваме да се запознаете с политиките за защита на лични данни, които са публикувана на тези сайтове.

 12. Съхраняване на Вашите лични данни:
  В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на договора, докато са ни необходими за изпълнение, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци.

 13. Промени в настоящата политика:
  Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката.

Моля отправяйте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права на посочения имейл.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top