red point

Общи условия относно изграждане и поддържане на системи за видеонаблюдение

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ СКЛЮЧВАНИ ОТ „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД, ЕИК 117694352 ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
/редакция 25.05.2018 г/

I. ДЕФИНИЦИИ

Чл.1.1. Доставчик – доставчик на оборудване и/или услуга, при която посредством доставеното или собствено на друго лице оборудване се осъществява видеонаблюдение е „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД, ЕИК 117694352, търговско дружество със седалище и адрес на управление в Р България, гр. Русе 7004, ул. „Цветница“ № 4, вх. 4, ет. 4, ап. 10, за кратко по-долу наричано „Доставчикът“.

Чл.1.2. Потребител на оборудване, за кратко по-долу наричан „Потребителят/ли“, може да бъде всяко българско или чуждестранно пълнолетно физическо лице, или чуждестранно или местно юридическо лице (в това число държавни и общински органи, ЕТ, земеделски производители и кооперации и др.), което е сключило Индивидуален договор с Доставчика.

Чл.1.3. Индивидуален договор, наричан по-долу Договор или Индивидуалния договор, означава сключения договор между Потребителя и Доставчика, с който последният предоставя услугите Изграждане и/или поддръжка на система за видеонаблюдение и/или други допълнителни услуги, като собствеността върху системите, включително всички техни компоненти е: - или собствена на Доставчика за целия срок на договора и същите се предоставят за временно и възмездно ползване; - или собствена на Потребителя.

Чл. 1.3.1 Настоящите общи условия, доколкото са приложими са валидни и в случаите, когато собствеността върху системите, включително всички техни компоненти е собствена на Потребителя.

Чл. 1.3.2 Настоящите общи условия, в приложимите текстове са валидни и в случаите, когато собствеността върху системите, включително всички техни компоненти е собствена на Потребителя, не е налице индивидуален договор за абонаментна поддръжка и на Изпълнителя е възложено извършването на такава еднократно.

Чл.1.4. Оборудване означава машини, апарати, съоръжения, носители на данни и съхранение на информация, както и прилежащото към тях програмно осигуряване (софтуер–съвкупност от алгоритми, групирани като програми с различно предназначение), способстващи за извършване на услугите, които Доставчикът предоставя на Потребителя по силата на сключения Индивидуалния договор.

Чл.1.5. Цена на месечен абонамент означава месечната абонаментна цена определена в Договора и заплащана от Потребителя на Доставчика за правото на временно възмездно ползване на услугите предоставени с Индивидуалния договор.

Чл.1.6. Цена на оборудването означава общата цена за компоненти от Оборудването, описани в Индивидуалния договор и/или констативния приемо-предавателен протокол.

Чл.1.7. Инсталационна такса означава дължимата цена, която се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ еднократно за присъединяване към услугите предоставяни от ДОСТАВЧИКА за конкретното оборудване описано в индивидуалния договор. Тази цена не покрива стойността на материали, техника и труд по монтаж на конкретно оборудване в посочените от Потребителя места и която стойност би могла да бъде дължима от ПОТРЕБИТЕЛЯ в хипотезата на чл. 8.5. Размерът на инсталационната такса се определя в Индивидуалния договор.

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2.1. Настоящите Общи условия са задължителни за всеки Потребител, който е сключил Индивидуален договор за предоставяне на услуги от страна на Доставчика.

Чл.2.2. При сключването на Индивидуален договор за предоставяне на услуги, Потребителят е длъжен да се запознае внимателно с настоящите Общи условия, като приема да ги спазва безусловно за целия срок на Договора.

Чл.2.3. Единствено и само Доставчикът има право едностранно по всяко време да променя Общите условия. Тези промени влизат в сила незабавно, или считано от определена дата посочена с промяната, и са задължителни за всички Потребители.Доставчикът има право да извършва промените в Общите условията по всяко време, както по собствена инициатива и преценка, така и по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Чл.2.4. Доставчикът се задължава във всеки случай на извършена промяна на Общите условия, да публикува актуализираните Общи условия на страницата си в интернет на адрес: https://www.nrjsoft.com/, както и да информира Потребителите си с писмен документ, във всеки един случай на извършена промяна на Общите условия, като укаже в писменото уведомление и мястото където са публикувани актуализираните Общи условия.

Чл.2.5. Неприложимостта и/или недействителността на отделна част/и от Общите условия НЕ влече неприложимост и/или недействителност по отношение на останалите им разпоредби.

 

III. ВИДОВЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДОСТАВЧИКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.3.1. Доставчикът предоставя на Потребителя една или повече от следните основни услуги:

3.1.1. Изграждане и/или поддръжка на система за видеонаблюдение за временно възмездно ползване, която Потребителят използва на свой риск и за своя сметка, за да осъществява видеонаблюдение върху избран от него обект.

3.1.2. Доставчикът може да предоставя на Потребителя и други или допълнителни услуги в зависимост от търговската си стратегия и моментите технически възможности, с които разполага. Естеството и цената на тези допълнителни услуги могат да бъдат договорени между страните с подписването на индивидуалния договор за услуги.

Чл.3.2. Доставчикът се задължава да изгради системата за видеонаблюдение най-късно до 30 /тридесет/ дни от подписването на Индивидуален договор. Срокът започва да тече считано от заплащане на Потребителя на еднократна инсталационна такса за изграждане на системата за видеонаблюдение, чийто размер е определен в Индивидуалния договор.

Чл.3.3. Доставчикът се задължава да активира услугата/услугите за Потребителя в срок до 24 /двадесет и четири/ часа от кумулативното изпълнение на следните условия: страните са сключили Индивидуален договор за услуги, по който Потребителят е заплатил инсталационната такса и Доставчикът е изградил системата в срока по чл.3.2, а в случаите по чл. 1.3.2 само при сключен Индивидуален договор за услуги и заплатена месечна такса за първия месец.

Чл.3.4. При активиране на една или повече услуги между Доставчика и Потребителя се съставя и подписва констативен приемо-предавателен протокол, който е неразделна част от индивидуалния договор за услуги. Приемо-предавателеният протокол задължително съдържа минимум следните данни: описание на предоставеното на Потребителя Оборудване, описание на етапа на извършване на услугата по монтаж на системата и/или отразяване факта на въвеждане в експлоатация с оглед договореното. Протоколът се подписва от служител на Доставчика от една страна и от друга страна от Потребителя или лице, което има представителна власт да представлява последния.

Чл.3.5. Посредством сключения индивидуален договор за услуги, Доставчикът може да предостави на Потребителя и повече от една основна услуга или пакет от основна и допълнителна услуга, както и друг пакети от услуги (комбинирани услуги), за които страните могат да се споразумеят в Индивидуалния договор.

Чл.3.6. В изпълнение на търговската си политика и стратегия, Доставчикът може да използва търговски наименования, с които да обозначава предлаганите от него основни и допълнителни услуги. Тези търговски наименования могат да включват думи (на латиница и/или кирилица), символи (вкл. графични) и знаци или комбинация от последните, както и нерегистрирани или регистрирани търговски марки собственост на Доставчика.

 

IV. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ

Чл.4.1. Доставчикът сключва индивидуален договор за предоставяне на услуги със всеки Потребител, който недвусмислено е изявил желание да ползва една или повече от услугите предоставяни от Доставчика. Договорът се сключва винаги в писмена форма.

Чл.4.2. Доставчикът и Потребителят имат право да определят в Договора, че последният влиза в сила между страните незабавно или да го сключат под отлагателно условие.

Чл.4.3. При сключване на Договора, всеки Потребител е длъжен да се идентифицира пред Доставчика. Юридическите лица се идентифицират със своя единен идентификационен код (ЕИК) или код по регистър БУЛСТАТ или други идентификационни данни съответстващи на вида на юридическото лице. Физическите лица се идентифицират с лична карта или друг документ за самоличност, ако Доставчикът прецени, че документ различен от личната карта е достатъчен за легитимация на лицето. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ДОСТАВЧИКА за нуждите по изпълнението на договора: три имена, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер.

Чл.4.4. При сключването на Договора, Доставчикът по своя преценка има право да изиска от Потребителя и други данни, необходими както за сключването на Договора, така и за издаването на месечните фактури за заплащане на услугата/услугите ползвани от съответния Потребител.

Чл.4.5. Данните и документите изискани от Доставчика се използват само за реализиране на целите на Договора с Потребителя, като Доставчикът няма право да предоставя данни на трети лица, освен в случаите когато е задължен да извърши това по силата на нормативен акт, по силата на настоящите Общи условия или когато е получил изричното писмено съгласие на съответния Потребител.

Чл.4.6. Доставчикът има право да откаже сключването на Индивидуален договор за предоставяне на услуги при наличие на което и да било от следните обстоятелства:

4.6.1. Потребителят отказва да сключи договора в писмена форма;

4.6.2. Потребителят отказва или е неспособен да предостави идентификационни данни или други документи изискани по преценка на Доставчика;

4.6.3. Потребителят отказва или е неспособен да предостави информация и/или документи изискани от Доставчика относно мястото/местата, в които Потребителят възнамерява да използва услугите по видеонаблюдениеи/или други допълнителни услуги;

4.6.4. Доставчикът има съмнения, че Потребителят възнамерява да сключи Договора, с цел да използва услугата/услугите за незаконни цели;

4.6.5. При липса на техническа възможност от страна на Доставчика да предостави услугата/услугите, за които Потребителят желае да сключи Договора;

4.6.6. При липса на писмено съгласие от страна на Потребителя, че желае Договора да влезе в сила незабавно, във всички случаи когато Доставчика предава на Потребителя Оборудване за временно ползване;

4.6.7. Потребителят не може да осигури достъп и/или не може да докаже, че на законно основание държи мястото/местата, за които желае да използва услугата/услугите предоставени по Договора;

4.6.8. Потребителят има неизплатени задължения (включително, но не само, задължения за връщане на Оборудване, заплащане на месечни такси, неустойки и др.) към Доставчика по вече прекратен/и Договор/и помежду им.

Чл.4.7. Индивидуалниятдоговор за предоставяне на услуги може да бъде изменен в следните случаи:

4.7.1. При постигнато изрично съгласие между страните изразено задължително писмено;

4.7.2. При наличието на „форсмажорни обстоятелства“, които за целите на настоящите Общи условия се дефинират като непреодолима и непрогнозируема сила, като например земетресение, пожар, наводнение или друго бедствие.

4.7.3. При промяна на българското законодателството или при разпореждане на компетентен държавен орган действащ в рамките на дадената му от закона компетентност;

Чл.4.8. Индивидуалният договор за предоставяне на услуги се счита винаги сключен за срок от една година, освен ако изрично не е уговорено друго.

Чл.4.9. След изтичането на договорения срок, Договорът автоматично се преобразува в безсрочен, като за целта не са необходими никакви допълнителни правни и фактически действия от страна на Доставчика или Потребителя.

Чл.4.10. Индивидуалният договор за услуги между Доставчика и Потребителя се прекратява по следните начини:

4.10.1. По всяко време когато не е налице виновно неизпълнение на някоя от страните и срокът на Договора е изтекъл, всяка от страните може да го прекрати с едномесечно предизвестие изпратено до другата страна.

4.10.2. Чрез разваляне, с уведомление за разваляне от изправната страна до неизправната такава, в случай на неизпълнение на задължение, възникващо от сключения Индивидуален договор или от настоящите Общи условия.

4.10.3. По взаимно съгласие между Доставчика и Потребителя изразено писмено;

Чл.4.11. Доставчикът има право едностранно и без предизвестие да прекрати Договора при настъпване на което и да било от следните обстоятелства:

4.11.1. При забава от страна на Потребителя на което и да е от задълженията му по чл.5.3., когато забавата е продължила до края на месеца, следващ месецът, през който Потребителят е бил длъжен да изпълни съответното задължение;

4.11.2. Потребителят използва услугата/услугите за извършване на незаконна дейност;

4.11.3. Потребителят на свой ред предоставя услугата/услугитеи/или преотдава правото на ползване на Оборудването на трети лица, без да е получил изричното предварително писмено съгласие за това от Доставчика;

4.11.4. При бездействие от страна на Потребителя или неоказване на съдействие, от страна на последния, за предотвратяване или прекъсване на злоупотреба с предоставеното му Оборудване, във всички случаи когато са налице данни за наличие на такава злоупотреба;

4.11.5. В случай на откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност по отношение на Потребител, който е юридическо лице.

4.11.6. При наличие на форсмажорни обстоятелства.

Чл.4.12. При прекратяване или разваляне на Договора, освен в случаите по чл. 1.3.2, Потребителят се задължава да върне обратно във фактическото владение на Доставчика цялото Оборудване, описано в констативния приемо-предавателен протокол при активирането на услугата/услугите, както и при подмяна на техниката.

Чл.4.13. В случай, че Договорът е прекратен преди изтичането на договорения в него срок по причина, за която Потребителя отговаря, включително виновно поведение на Потребителя, то последният се задължава да заплати неустойка на Доставчика в размер на оставащите месечни абонаментни такси за периода от време, считано от момента на прекратяване до датата, на която е следвало да изтече уговорения срок на действие на същия договор, но не повече от размера на 3 месечни такси.

Чл.4.14. Потребителят няма право да прехвърля изцяло или частично правата и/или задълженията си по Договора на трети лица, освен ако Потребителят не е получил предварителното изричното писмено съгласие за това от Доставчика.

Чл.4.15. Изпращането на уведомления свързано с правата и задълженията на страните по Договора и тези Общи условия се извършва, чрез някои от следните способи:

4.15.1. Изпращане на електронно уведомление посредством електронна поща (имейл) посочен в Договора;

4.15.2. Изпращане на писмено уведомление до адреса на Потребителя/Доставчика посочен в Договора.

Чл.4.16. Всяка от страните посочва способа за уведомяване в Договора. В случай че някоя от страните промени електронната си поща (имейл) или адреса си за получаване на уведомления посочени в Договора, същата страна се задължава да уведоми незабавно другата страна за промяната.

 

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5.1. Цените на месечния абонамент и наинсталационната такса за монтаж за Оборудването или на други допълнителни услуги, се определят с Индивидуалния договор сключен между Доставчика и Потребителя.

Чл.5.2. Потребителят заплаща всеки месеца авансово на Доставчика цената на месечния абонамент за предоставените му съгласно индивидуалния Договор услуги.

Чл.5.3. Потребителят се задължава да заплаща цената на месечния абонамент най-късно до 10 /десето/ число на текущия месец, за който се отнася авансовото плащане. Потребителят се счита в забава, в случай че плащането не е постъпило на каса (при плащане в брой) или по банковата сметка на Доставчика посочена във фактурата, в срока по предходното изречение.

Чл.5.4. Потребителят има право /извън случаите по чл. 1.3.2/ да поиска от Доставчика да премине към по-високо ниво на Оборудване при използването на услугите по Индивидуалния договор. Потребителят няма право да премине от по-високо към по-ниско ниво на Оборудване, освен ако получи изричното писмено съгласие за това от Доставчика, като в този случаи се прилага хипотезата на чл.5.6 по-долу.

Чл.5.5. Когато се подменя Оборудване за текущ Потребител, на основание чл.5.4 по-горе, размерът на инсталационната такса за подмяна на Оборудването се определя в нов констативен приемо-предавателен протокол, който идентифицира вида, броя и естеството на новото Оборудване. В този случай, на подмяна на Оборудването, Потребителят се задължава да заплати инсталационната такса за новото Оборудване, в срок 5 работни дни считано от датата на получаване на платежния документ.

Чл.5.6. Във всички случаи когато предстои да се извърши подмяна на Оборудването при условията на чл.5.4 и Чл.5.5. по-горе, Доставчикът има право едностранно да определи дали да предложи на Потребителя прекратяване на текущия Договор и сключване на нов Договор, или да предложи сключването на анекс (допълнително споразумение) към вече съществуващия Индивидуален договор.

Чл.5.7. Извън хипотезата на чл.5.4. по-горе, Доставчикът може по своя инициатива да подмени Оборудването, в случаите когато последното е дефектирало и причината за дефекта или проблема не може да бъде вменена във вина на Потребителя и/или на друго лице и/илиобстоятелство, за което той отговаря. В този случай страните подписват нов констативен приемо-предавателен протокол за подмяната, като Потребителят не заплаща инсталационна такса.

Чл.5.8. Всеки Потребител има право да закупи Оборудването предоставено от Доставчика, в случай че е заплащал винаги в срок цената на месечния абонамент до датата на предявяване на искане за закупуване. В този случай, Потребителят отправя искане за закупуване в писмен вид до Доставчика. В 3-дневен срок от датата на искането Доставчикът предлага цена за изкупуване на техниката предоставена в изпълнение на договора, включваща най-малко следното: стойност на техника, вложени материали и разходи по извършения монтаж, като офертата е валидна за срок до датата на плащане на следващата абонаментна такса по Договора с Потребителя.

 

VI. ОБОРУДВАНЕ

Чл.6.1. За целия срок на действие на Индивидуалния договор за услуги и извън хипотезата на чл. 1.3.2, Доставчикът предоставя на Потребителя Оборудване за временно възмездно ползване. Предоставеното Оборудване се описва в констативния приемо-предавателен протокол при активиране на една или повече услуги. Предаването и приемането на Оборудване се извършва единствено при подписване на констативния приемо-предавателен протокол от Доставчика и Потребителя.

Чл.6.2. Оборудването /извън хипотезата на чл. 1.3.2/ остава изключителна собственост на Доставчика за целия срок на действие на Индивидуалния договор за услуги.

Чл.6.3. Рискът от случайно погиване или повреждане на Оборудването е за сметка на Потребителя за целия срок на Индивидуалния договор за услуги. Рискът от случайно погиване или повреждане на Оборудването преминава от Потребителя върху Доставчика след подписването на констативен приемо-предавателен протокол за предаване на фактическото владение на Оборудването обратно на Доставчика.

Чл.6.3.1 Извън хипотезата на чл. 1.3.2, в случай на погиване или повреждане на Оборудването поради форсмажорни обстоятелства Доставчикът подменя техниката за своя сметка, като Потребителят дължи и заплаща единствено нова инсталационна такса с оглед допълнително извършения монтаж.

Чл.6.4. Потребителят няма право да упражнява право на задържане по отношение на предоставеното му Оборудване.

Чл.6.5. Потребителят се задължава да осигури за своя сметка денонощна интернет връзка с реален (статичен) IP адрес, която трябва да бъде налична за свързване с Оборудването или с негови компоненти.

Чл.6.6. Потребителят се задължава да осигури за своя сметка постоянно електроснабдяване до Оборудването или негови компоненти, необходимо за нормалното му функциониране и експлоатация.

Чл.6.7. Извън обхвата на Оборудването, Потребителят се задължава да осигури за своя сметка крайни устройства, необходими за ефективната експлоатация на Оборудването. Такива крайни устройства са например настолен компютър или лаптоп, рутер, суич и другинеобходими за ползване на услугите предоставени с Индивидуалния договор.

Чл.6.8. Потребителят е отговорен за безопасността по експлоатацията на Оборудването след неговата инсталация. Потребителят се задължава да спазва всички дадени от Доставчика инструкции във връзка с употребата и съхранението на Оборудването.

Чл.6.9. Потребителят се задължава винаги да полага нужната грижа според възникналите обстоятелства, в случай че грижата на добър търговец или грижата на добър стопанин не би била достатъчна, за да запази Оборудването от преждевременното му повреждане или погиване.

Чл.6.10. Всички повреди, причинени на оборудването от неправилна експлоатация, от каквито и да било случайни събития, предполагащи виновно поведение /действие и/или бездействие/ на потребителя, неполагане грижата на добросъвестния стопанин или преднамерени действия на трети лица, кражби или посегателства извършени от трети лица или от самия Потребител се отстраняват и/или обезщетяват за сметка на Потребителя.

Чл.6.11. За целия срок на действие на Индивидуалния договор за услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага на ДОСТАВЧИКА /само в случай, че Потребителят е осигурил съответната техническа възможност – интернет достъп/ да осъществява отдалечен текущ контрол (посредством софтуер) над Оборудването с цел да се увери, че последното функционира съгласно експлоатационните характеристики и установени стандарти посочени от производителя. Страните приемат, че с това на ДОСТАВЧИКА е възложено обработването на лични данни събирани с техническите средства предмет на Договора при спазване условията по Глава XIV, без задължение за постоянен мониторинг на данните, а единствено и само за нуждите на обезпечаване правилното функциониране на системата за видеонаблюдение. Възлагането, както и отказа от такова възлагане на отдалечен текущ контрол и достъп се извършва чрез изричен текст в индивидуалния договор между страните. Възлагане на непрекъснат мониторинг е възможно само при отделен нарочен договор между страните.

Чл.6.12. По преценка и искане на Доставчика, Потребителят се задължава да му осигури достъп до местата, в които е монтирано Оборудването с цел да бъде осигурено неговото безпроблемно функциониране. В случай че Доставчикът прецени, че е необходимо да инспектира Оборудването, той изпраща писмено уведомление за това на електронната поща (имейл) на Потребителя посочен в Индивидуалния договор за услуги или го уведомява по друг подходящ начин.

Чл.6.13. Потребителят няма право сам да ремонтира, подменя, настройва (вкл. пренастройва), мести или по какъвто и да било друг начин да манипулира каквато и да е част от Оборудването без предварително да е получил изричното писмено разрешение от страна на Доставчика.

Чл.6.14. Потребителят няма право да променя софтуерната конфигурацията на предоставеното му Оборудване, чрез проникване (хакване) в негови софтуерни компоненти извън тези, до които има разрешен достъп в качеството му на Потребител.

Чл.6.15. Потребителят няма право да използва предоставеното му Оборудване за цели, различни от използване на услугите, предоставени му от Доставчика.

Чл.6.16. При необходимост от подмяна на предоставеното оборудване, същата се извършва само от служители на Доставчика след като Потребителят осигури в работно време непосредствен достъп до Оборудването. При извършването на всяка подмяна на Оборудване страните всеки път подписват констативен приемо-предавателен протокол.

Чл.6.17. След прекратяване на Индивидуалния договор за услуги, извън хипотезата на чл. 1.3.2, Потребителят се задължава да върне в срок най-късно до 5 /пет/ работни дни предоставеното оборудване в състоянието, в което го е получил, като се отчете естественото овехтяване настъпило в срока на ползване. В срока по предходното изречение, Потребителят се задължава да осигури достъп до местата където е монтирано Оборудването, за да могат служители на Доставчика да извършат демонтаж на същото.

Чл.6.18. В случай, че Потребителят не изпълни точно задължението си по чл. 6.17 и/или връщането на Оборудването е невъзможно поради неговото погиване или повреждане, тогава Доставчикът има право да иска от Потребителя връщане на Оборудването или заплащане от Потребителя паричната равностойност на Оборудването по пазарни цени към датата на която оборудването е следвало да бъде върнато.

Чл.6.19. Потребителят отговаря и за пропуснатите ползи от Доставчика във всички случаи когато не е изпълнил задължението си по чл. 6.17 и отказва да върне Оборудването или алтернативно да заплати на Доставчика паричната равностойност на Оборудването съгласно чл. 6.18.

Чл.6.20. Пропуснатите ползи обхващат периода от изтичането на срока по чл. 6.17 до деня на окончателно връщане на Оборудването във фактическото владение на Доставчика или до момента на заплащане от Потребителя на парична равностойност на Оборудването съгласно чл. 6.18.

Чл.6.21. Размерът на пропуснатите ползи е равен на размера на цената на месечния абонамент определена в Договора между Доставчика и Потребителя на Оборудването, което Доставчикът е могъл да предостави възмездно на друго лице, но в резултат от неизпълнението на задължението на Потребителя в срока по чл. 6.17 по-горе е пропуснал да осъществи тази имуществена полза през периода, през който последният е забавил, отказал или възпрепятствал връщането на Оборудването или е отказал да заплати парична равностойност на Оборудването съгласно чл. 6.18, когато връщането на Оборудването е станало невъзможно.

 

VII. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

Чл.7.1. При предоставяне на услугите по Индивидуалния договор за услуги сключен с Потребителя, Доставчикът има право:

7.1.1. Да получава от Потребителя дължимата месечна абонаментна цена за предоставените услуги в размера и сроковете, определени в раздел„V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“ на тези Общи условия и в Индивидуалния договор;

7.1.2. Да прекъсва или спира изцяло или частично предоставянето на услугите на Потребителя в случай на неплащане на задълженията му в срока по чл.5.3, като това не освобождава Потребителя от задължението му за заплащане на съответните месечни абонаментни цени, съгласно подписания Индивидуален договор;

7.1.3. Да получава обезщетенията и неустойките посочени в тези Общи условия и Индивидуалния договор във всички случаи когато са налице условията затова;

7.1.4. Да прекъсва временно предоставянето на услугите на Потребителя при извършване на техническа поддръжка на Оборудването, като уведомява предварително затова Потребителя по телефон и/или имейл;

7.1.5. На достъп до местата, където е монтирано или предстои да бъде монтирано Оборудването с цел да извърши първоначален оглед, монтаж, подмяна и/или изграждане на системите за видеонаблюдение или с цел да извърши необходимата техническа поддръжка на вече монтирано Оборудване;

7.1.6. Да отказва сключването на Индивидуален договор за услуги в случаите когато Потребителят отказва да предостави данни и информация по смисъла на чл. 4.3 от тези Общи условия;

7.1.7 Едностранно и без предизвестие да прекрати Индивидуалния договор за услуги сключен с Потребителя във всички случаи когато са налице предпоставките за това по смисъла на чл. 4.11 от тези Общи условия;

7.1.8. Да събира и обработва данните и информацията по смисъла на чл. 4.3 от тези Общи условия с цел да изготвя месечните абонаментни сметки на своите Потребители;

7.1.9 Да предостави данните и информацията по смисъла чл.4.3 събрана за даден Потребител на трети лица като например частни съдебни изпълнители, адвокати, юристи и др. с оглед защита правата на ДОСТАВЧИКА по договора, както и на трети лица обработващи лични данни по договор с ДОСТАВЧИКА като например такива за текущо счетоводно обслужване или техническа поддръжка на бази данни на ДОСТАВЧИКА при спазване на изскванията на Общия Регламент за защита на данни съгласно чл. 14.7

7.1.10 Има право да предлага услугите си в пакет, като извън тези случаи осигурява право на Потребителя да ползва същите услуги необвързани в пакет, по цени извън пакетната цена, когато Потребителят желае това;

7.1.11 Има право да предлага отстъпки и промоции, като всеки Потребител, който е съгласен и отговаря на предварително съобщените условия може да се възползва от съответната отстъпка или промоция;

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл.8.1. Доставчикът се задължава да предоставя техническа поддръжка на Оборудването всеки работен ден в диапазона от 8:30 до 17:30 часа при условията на тези Общи условия и Индивидуалния договор за услуги сключен между него и Потребителя.

Чл.8.2. Прилежащият софтуер към системата за предоставяне на видеонаблюдение, е изключителна собственост на трето лице-производител на техника за видеонаблюдение. Доставчикът няма задължение да предоставя техническа поддръжка на прилежащия към системата софтуер за видеонаблюдение. Това не освобождава Доставчикът от задължението му да извършва техническа поддръжка на всички останали аспекти от система за видеонаблюдение, по реда и начините предвидени в тези Общи условия и Индивидуалния договор между страните.

Чл.8.3. Доставчикът извършва техническата поддръжка посредством електронна уведомителна система за регистриране на проблеми. По смисъла на тези Общи условия „Проблеми” означава всички дефекти и нередности, включително недостигнати функционални характеристики на Оборудването, които възникват въпреки правилната му експлоатация от Потребителя.

Чл.8.4. След получаване на известие за случай на възникнал проблем, Доставчикът от своя страна се задължава да отстрани за своя сметка Проблема във възможно най-кратък срок.

Чл.8.5. Ако отстраняването на Проблема изисква повече от 4 /четири/ работни часа и/или посещение на мястото, където е монтирано Оборудването, тогава Доставчикът се задължава да уведоми за това Потребителя, посочвайки сроковете за отстраняване на проблема и/или насрочвайки час за посещение на обекта. Доставчикът изпраща уведомлението по предходното изречение на имейл изрично посочен от Потребителя в Индивидуалния договор за услуги сключен между страните или по друг подходящ начин.

Чл.8.6. Срокът за отстраняване на проблема започва да тече от момента на получаването на известието по чл.8.4 или от установяването му от страна на Доставчика.

Чл.8.7. Доставчикът се задължава предварително да уведомява Потребителя по имейл или по друг подходящ начин при поискване на достъп до места, обекти, помещения и др., които са под владението и контрола на Потребителя.

Чл.8.8. Доставчикът се задължава да уведоми Потребителя по имейл или по друг подходящ начин при временно прекъсване на услугите с цел извършване на техническа поддръжка в срок най-малко от 48 (четиридесет и осем) часа преди ефективното им прекъсване.

Чл.8.9. Доставчикът се задължава да спазва уговорените срокове за активиране на услугите посочени в тези Общи условия и в Индивидуалния договор сключен с Потребителя.

Чл.8.10. Доставчикът се задължава да предоставя на Потребителя фактура/и за всички видове използвани от Потребителя услуги и начислени такси засъответния период.

Чл.8.11. Доставчикът се задължава да не предоставя на трети лица данни и информация за Потребителите по смисъла на тези посочени в чл.4.3. по-горе, освен ако Доставчикът е задължен да направи това по силата на повелителни законови норми или тези Общи условия.

Чл.8.12. Доставчикът се задължава да информира предварително писмено Потребителя, че ще предприеме действия по извънсъдебно събиране на негови изискуеми парични задължения, когато за целта ще се ползват услугите на трети лица (агенции за събиране на вземания), като задължително посочва точното наименование на тези лица, точния размер на претендираните парични вземания, както и основанието, на което последните се претендират.

Чл.8.13. Доставчикът не носи отговорност за всяка невъзможност за работа на Оборудването дължаща се на липса на подаване на ел. напрежение.

 

IX. ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл.9.1. Доставчикът по никакъв начин НЕ ИЗВЪРШВА ПОСТОЯНЕН МОНИТОРИНГ на данните събрани при видеонаблюдението по сключения Индивидуален договор за услуги с Потребителя.

Чл.9.2. Задълженията на Доставчика се простират до изграждането и/или поддържането за Потребителя, съгласно тези Общи условия, на ефективно функционираща система/и за видеонаблюдение за срока на Индивидуалния договор. Видеонаблюдение се осъществява единствено и само от Потребителя, за негова сметка и за негов риск, посредством услугите (изграждането и поддръжката на системата/ите за видеонаблюдение) предоставяни от Доставчика за срока на действие на Индивидуалния договор.

Чл.9.3. Всички данни и информация, събирани чрез предоставените от Доставчика услуги, се съхраняват изключително и само от Потребителя, като се записват на носители на информация, които са под изключителния контрол и достъп на Потребителя.

Чл. 9.4. Предвид факта, че видеонаблюдението се извършва само и единствено от Потребителя, както и че той има изключителен достъп до събраните данни и информация, Доставчикът на услугите не носи отговорност за загуби, вреди или пропуснати ползи, включително всякакви преки, непреки или последващи вреди, претърпени от Потребителя в резултат от използването на услугите предоставени за срока на действие на Индивидуалния договор. Доставчикът не обработва извън предмета на възлагането с настоящите общи условия и индивидуалния договор информацията /видеоизображения/ получавана, събирана, съхранявана или по всякакви други неупоменати действия и начини създавана посредством инсталираната система за видеонаблюдение, като не носи отговорност и не дължи каквито и да е обезщетения към Потребителя и/или трети лица свързани с увреждане и/или застрашаване от увреждане правата на тези лица включително права относно лични данни, доколкото обработката е в изпълнение на настоящите общи условия и при спазване на изискванията съгласно РАЗДЕЛ XIV.

 

X. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.10.1. Потребителят има право да иска сключване на Индивидуален договор за ползване на всички или определени услуги предоставяни от Доставчика.

Чл.10.2. Потребителят, който е сключил с Доставчика, Индивидуален договор за предоставяне на услуги има право:

10.2.1. Да получава качествени услуги, съгласно тези Общи условия и Индивидуалния договор за услуги, подписан между страните;

10.2.2. Да получава информация и справки относно ползването на услугите, предоставяни от Доставчика;

10.2.3. Да ползва една или повече услуги необвързани в пакет, по единични цени определени от Доставчика, както и услуги включени в пакети, по цени, определени за съответния пакет от Доставчика;

10.2.4. Да уведомява Доставчика за проблеми, свързани с ползването на услугите;

10.2.5. Да получава документ за стойността на ползваните услуги;

10.2.6. Да бъде информиран предварително при планирани прекъсвания на предоставяната/ите услуга/и;

10.2.7. Да дава предварително писмено съгласие за получаване на повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг на услугите предоставяни от Доставчика;

10.2.8. Да изразява изрично писмено несъгласие с бъдещо получаване на съобщения за целите на директния маркетинг на услугите предоставяни от Доставчика;

10.2.9. Да поиска възстановяване на спрените услуги след изплащане на задълженията си към Доставчика, преди прекратяване на индивидуалния договор за услуги поради неплащане на задълженията си към Доставчика;

 

XI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.11.1. Потребителят, който е сключил с Доставчика Индивидуален договор за предоставяне на услуги се задължава:

11.1.1. След предварително уведомяване от Доставчика да осигури достъп до местата (мястото) в които ще използва избраните от него услуги, с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и/или профилактика на системата за видеонаблюдение;

11.1.2. Да заплаща определените от Доставчика цени по начина и в сроковете за плащане, посочени в раздел V. Цена и начин на плащане от тези Общи условия;

11.1.3. Да полага нужната грижа по смисъла на чл. 6.9. за предоставеното му Оборудване във връзка с използването на система за видеонаблюдение;

11.1.4. Да уведоми Доставчика в срок до най-късно до 7 дни от настъпването на изменения в идентификационните данни по Чл.4.3 от тези Общи условия;

11.1.5. При използване на предоставяните от Доставчика услуги да не нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права и/или законни интереси на трети лица;

11.1.6. Да не предоставя под каквото и да било форма на трети лица вече предоставените му от Доставчика услуги и/или прилежащото към тях Оборудване;

11.1.7. Да не предоставя услуги по видеонаблюдение чрез услугите предоставени му от Доставчика по реда на тези Общи условия и Индивидуалния договор между страните;

11.1.8. Да използва услугите предоставени му по Индивидуалния договор при спазване на всички приложими изисквания и задължения, съдържащи се в българското законодателство;

11.1.9. Да провери и да се информира относно законосъобразността, условията и реда за извършването на видеонаблюдение в местата, в които Потребителят (ще) извършва такова видеонаблюдение посредством услугите предоставени му от Доставчика по Индивидуалния договор;

11.1.10. Да се информира за реда и законосъобразните начини за събирането и съхраняването на данни (вкл. лични данни) и информация при извършаваното от него видеонаблюдение и/или контрол на достъпа, чрез услугите предоставени му от Доставчика по Индивидуалния договор;

Чл.11.2. Потребителят при ползване на предоставените от Доставчика услуги се задължава да не извършва действия (включително бездействия):

11.2.1. Противоречащи на българското законодателство, добрите нрави и морала, международните актове, по които република България е страна, настоящите Общи условия и сключения между страните Индивидуален договор за услуги;

11.2.2. Нарушаващи търговска, служебна или лична тайна на трети лица или друга поверителна информация;

11.2.3. Нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително но не само права на собственост, права на интелектуална собственост, лични данни и други;

11.2.4. Накърняващи доброто име и/или търговската репутация на Доставчика, или името, търговската репутация, честта или достойнството на друго лице/а;

11.2.5. Можещи да прекъснат, затруднят, нарушат или ограничат нормалното функциониране и експлоатация на софтуерни продукти, електронните устройства и съоръжения на Доставчика или трети лица, или електронни услуги на Доставчика или друго лице.

Чл.11.3. Потребителят отговаря и за всички действия (включително бездействия) на трети лица, които са негови служители или близки роднини, или лица действащи по негово поръчение или лица, които са негови посетители, клиенти и други.

 

XII. ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.12.1. Потребителят отговаря за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на Доставчика, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията му по тези Общи условия и/или сключения Индивидуален договор. Потребителят отговаря и за неправомерни действия (включително бездействия) на трети лица по смисъл на чл.11.3, от които пряко са произтекли вреди и пропуснати ползи за Доставчика.

Чл.12.2. Потребителят се съгласява, че при неизпълнение, на което и да е от задълженията си по тези Общи условия, Доставчикът има право временно да спре или прекъсне предоставянето на услуги на Потребителя, или да развали индивидуалния договор по реда на чл. 4.11, освен ако конкретното неизпълнение не е предпоставка за едностранно прекратяване на договора, в някой от предвидените случаи по чл.4.11, и/или да откаже сключване на нов договор със същия Потребител или свързани с него трети лица.

Чл.12.3. В случаите, когато Потребителят сам ремонтира, замества, мести или по какъвто и да било друг начин променя каквато и да било част от Оборудването без изричното предварително писмено разрешение от Доставчика, тогава последният има право да получи от същия Потребител обезщетение за всички евентуално последвали вреди, включително и от подмяна на Оборудването.

Чл.12.4. Във всички случаи, когато Потребителят допусне погиване, повреждане, унищожаване, кражба или загубване на предоставеното от Доставчика Оборудване, както и в случай, че Потребителят не изпълнява задължението си за връщане на Оборудването, той е длъжен да заплати на Доставчика паричната равностойност на Оборудването в срока по чл.6.17., като ако не стори това носи отговорност по реда на чл.6.18 и чл.6.19 от тези Общи условия.

Чл.12.5. Доставчикът реализира отговорността по всички неизпълнени задължения на Потребителите по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

 

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 13.Българското законодателство се прилага към всички спорове, породени между Доставчика и Потребителя от Индивидуалния договори/или настоящите Общи условия, или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете, възникнали от всички неуредени по тях положения, или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства. Всички спорове следва да бъдат разрешавани от компетентния българския съд.

 

XIV. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ С ОГЛЕД ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ОБРАБОТВАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР СКЛЮЧЕН ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.14.1. За целите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се явява „Администратор“ на лични данни, който по смисъла на действащото и приложимо право е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

Чл.14.2. За целите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ДОСТАВЧИКЪТ се явява „Обработващ лични данни“, който по смисъла на действащото и приложимо право е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Чл.14.3. При сключване на договор за услуга по смисъла на чл. 3.1.1. , а именно - Изграждане и/или поддръжка на система за видеонаблюдение за временно възмездно ползване, която услуга Потребителят използва на свой риск и за своя сметка, за да осъществява видеонаблюдение върху избран от него обект е налице обработване на лични данни, отнасящи се до физическа идентификация не лицата - субекти на данни. „Обработването на лични данни“ по смисъла на действащото и приложимо право е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Чл.14.4. С оглед сключен индивидуален договор по смисъла на чл. 3.1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до личните данни на физически лица попадащи в обхвата на заснимащата техника (в това число евентуално негови клиенти, служители и други) наричани по-долу "субектите на данни", а именно данни – видеоизображения идентифициращи субекта и негови действия. Данните се записват и съхраняват на устройство /DVR/, разположен в обекта на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Достъп до данните освен ПОТРЕБИТЕЛЯ /явяващ се администратор на личните данни/ е предоставен и на ДОСТАВЧИКА /явяващ се обработващ личните данни/ с оглед изпълнение на задълженията му по договора. Срокът на съхранение е не повече от един месец, като след изтичане на периода изтриването на данни е автоматизирано.

Чл. 14.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е определил целта и средствата за обработване на лични данни, а именно: обработване на данни от видеоизображения, създадани и съхранявани посредством предоставената от ДОСТАВЧИКА техника, като обработката е единствино със следната цел: сигурност, защита, предотвратяване и/или разкриване на всякакви действия по неправомерно засягане личността, неприкосновеността на имуществото както на ПОТРЕБИТЕЛЯ, така и на субектите на данни, подобряване на качество на стоките и услугите, които администраторът предлага, контрол на работния процес и други негови и на субектите защитими законни интереси.

Чл. 14.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е възложил на ДОСТАВЧИКА да извършва обработка на посочените в предходния текст лични данни.

Чл. 14.7. И ДВЕТЕ СТРАНИ се задължават да спазват задълженията за сигурност и защита на лични данни съгласно Общия регламент относно защита на данните - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

Чл. 14. 8. ПРОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за отговорна страна по смисъла на посочения РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Чл. 14.9. ДОСТАВЧИКЪТ обработва лични данни от името на Администратора с оглед договореното в чл. 6.11. и без да излиза от рамките за съответствие на целта и условията, определени в чл. 14.5., както и се въздържа от използването на личните данни за каквато и да е друга цел, различна от тук договореното.

Чл. 14.10. ДОСТАВЧИКЪТ обработва личните данни само по нареждане на ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмен вид или подадено на електронна поща на ДОСТАВЧИКА, както следва: info@nrjsoft.com, освен в случаите на разкриване на информация, съдържаща лични данни, по искане на органите на реда с оглед предотвратяване и/или разкриване на увреждащи и престъпни действия. Във всеки конкретен случай на необходимост от обработка за цел, непредвидена в настоящите общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ преди обработката.

Чл. 14.11. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че е взел всички необходими мерки съгласно член 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, както са налице подходящи мерки, а именно неговите служители, обработващи личните данни, да спазват съответните ангажименти за поверителност;

Чл. 14.12. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията си във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, като в случаите на подадено нареждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ за обработка в нарушение на Общия регламент - незабавно уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ;

Чл. 14.13 ДОСТАВЧИКЪТ, съгласно настоящото споразумение за обработка на данни, отговаря само за обработка в съответствие с инструкциите на администратора и на контролиращия орган.

Чл. 14.14. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ установи изтичане на данни или друго нарушение, съгласно Общия регламент, незабавно уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, който е задължен да информира субектите на данни и съответния надзорен орган.

Чл. 14.15 Общата отговорност на ДОСТАВЧИКА към ПОТРЕБИТЕЛЯ по горните клаузи и във връзка с всички задължения за защита на данни се ограничава и не може да надвишава 100% от таксите, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ за Договорна година и за всяка една Договорна година и няма да надвиши, при никакви обстоятелства, за цялата продължителност на Общите условия и след това 200% от таксите, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ през Договорната година с най-ниски такси. За тези цели "Договорна година" означава всеки период от 12 месеца след датата на влизане в сила на Общите условия.

Чл. 14.16 ПОТРЕБИТЕЛЯТ, в качеството на администратор на лични данни, декларира и гарантира:

- че всяко обработване на Лични данни на субектите на данни ще бъде в съответствие със Законодателството в областта на защитата на данни и че обработването на Лични данни на субекти от страна на ДОСТАВЧИКА съгласно тези Общи условия не е в нарушение на Законодателството в областта на защитата на данни

- че е уведомило субектите на данни за който и да е приложим период, за обработването извършвано от ДОСТАВЧИКА

- че с изключение на личните данни, както е предвидено в настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да не предоставя на ДОСТАВЧИКА никакви други лични данни, без предварително да уведоми за това ДОСТАВЧИКА и да подпише с ДОСТАВЧИКА отделни писмени условия във връзка с тях. Без да се ограничава от гореизложеното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че 1) няма да предоставя на ДОСТАВЧИКА, нито ще иска от него да обработва видовете и категориите лични данни, изброени, дефинирани или посочени в членове 8-10 от Регламента (наричани общо "лични данни с висок риск") и 2) че ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма да предоставя на ДОСТАВЧИКА, нито ще му изпраща лични данни, кoито не са изрично предвидени в настоящите Общи условия.

- че ще осигури от страна на своите служители безопасното съхранение на данните, предмет на настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира също, че незабавно ще уведоми ДОСТАВЧИКА за всяко неразрешено използване на идентификационните данни за вход /имена и пароли/ и или друго нарушение на сигурността, включително загуба, кражба или неразрешено разкриване на такива идентификационни данни за вход

- че идентификационните данни за вход ще бъдат достъпни само за оторизирани служители на ПОТРЕБИТЕЛЯ и последният ще поддържа писмен и актуализиран списък на текущите служители, които използват идентификационните данни и ще е готов по всяко време да предостави този списък на ДОСТАВЧИКА в рамките на 3 дни от направено искане.

- че ДОСТАВЧИКЪТ разчита на ПОТРЕБИТЕЛЯ за точни указания относно степента, до която ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва и обработва Личните данни, събирани посредством системата за видеонаблюдение. Следователно, ДОСТАВЧИКЪТ няма да носи отговорност, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ незабавно при поискване обезщетява в пълна степен ДОСТАВЧИКА и защитава ДОСТАВЧИКА напълно и ефективно от всякакви разходи, искове, претенции, разноски, загуби (включително косвени загуби, загуба или поврежданена данни, накърняванена репутация и пропуснати ползи), съдебни действия, производства и отговорностот какъвто и да е характер, образувани срещу ДОСТАВЧИКА или за които може да се ангажира отговорността на ДОСТАВЧИКА поради каквато и да е претенция от субект, притежател на данни, или надзорен орган, произтичащи от действие или бездействие от странана ДОСТАВЧИКА, доколкото такова действие или бездействиее вследствие на указанията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 14.17 При поискване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ незабавно обезщетява в пълна степен ДОСТАВЧИКА и защитава ДОСТАВЧИКА напълно и ефективно от всички разходи, искове, претенции, разноски (включително съдебни разходи и плащания на база пълно обезщетение), загуби (включително косвени загуби, загуба или повреждане на данни, накърняванена репутация, пропуснати ползи), съдебни действия, производства и отговорност от какъвто и да било характер, понесени от ДОСТАВЧИКА или свързани лица, във връзка с неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трета страна, определена от него, на разпоредбите на Чл.14.16 и/или Законодателството в областта на защитата на данни.

Чл. 14.18 Доколкото някоя от страните (Претендираща страна) има право, съгласно Законодателството, в областта на защитата на данните да претендира от другата страна (Компенсираща страна) на обезщетение, платено от Претендиращата страна на субект на данни в резултат от нарушение на Законодателството в областта на защитата на данните, за което е допринесла Компенсиращата страна, Компенсиращата страна носи отговорност само за сумата, която е пряко свързана с отговорността и за каквито и да е вреди, причинени на съответния субект на данни. За избягване на съмнение, Компенсиращата страна носи отговорност за извършването на плащания към Претендиращата страна съгласно настоящия член 14.18 единствено при получаване на доказателство от Претендиращата страна, което разумно удовлетворява Компенсиращата страна, ясно показващона Компенсиращата страна кумулативно наличието на следните предпоставки:

- когато само ДОСТАВЧИКЪТ е Компенсиращата страна, че ДОСТАВЧИКЪТ е действал не според указанията на Клиента;

- страната е нарушила Законодателството в областта на защитата на данните;

- че това нарушение е допринесло (частично или изцяло) за причинената вреда, даваща право на съответния субект на данни да получи обезщетение в съответствие със Законодателство в областта на защитата на данните;

- съотношението на отговорността за вредата, причинена на съответния субект на данни, която се дължи на Компенсиращата страна.

В случай, че страните не успеят да постигнат съгласие в съответствие с настоящия член 14.18, те ще прибегнат до разрешаване на спора като претендират пред комепетентния съд.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top